โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 


 

Phaitong Weekly #19/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 19/65 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2022-06-19  17

Phaitong Weekly #18/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 18/65 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2022-06-13   26

Phaitong Weekly #17/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 17/65 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2022-06-13   29

Phaitong Weekly #16/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 16/65 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

2022-06-13   24

Phaitong Weekly #15/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 15/65 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

2022-06-13   24

[2022-07-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ View : 17

[2022-06-29] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ View : 42

[2022-06-21] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 71

[2022-06-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 View : 27

[2022-06-17] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 52

[2022-06-10] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนหนองไผ่ View : 32

[2022-06-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 90

[2022-05-13] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1185

[2022-07-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 206/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 9

[2022-07-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 205/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอารยเกษตร สีบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง View : 15

[2022-07-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 189/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา View : 16

[2022-06-23] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 173/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 View : 41

[2022-06-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 174-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ View : 36

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 171/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ View : 36

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 170/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ) View : 25

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 169/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2565 View : 22

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 225

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 190

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 207

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 207

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 203

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 234

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 203

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 190

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 452

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 430

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 449

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 460

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 440

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 458

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 431

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 447

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 485

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 480

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 551

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 447

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 577

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 450

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 459

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 450

[2022-06-30] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 14

[2022-04-27] การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา View : 70

[2022-03-06] โปรแกรมสำหรับครูเพื่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และแบบประเมการการคิด (Active Learning) ใหม่ View : 172

[2022-01-28] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2564 View : 281

[2021-12-14] แบบคำร้องขอเรียนซ้ำและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน View : 210

[2021-11-19] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) View : 247

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 353

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 440

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 120

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 140

[2021-12-31] รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา แบบไม่เป็นทางการ View : 200

[2021-12-29] ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 136

[2021-12-29] หนังสือแจ้งสาเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 139

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 130

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ View : 142

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 138

[2022-05-26] แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan 2565 View : 103

[2022-05-03] แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2565 View : 81

[2022-03-11] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 297

[2022-03-22] มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู View : 158

[2021-10-12] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) View : 538

[2021-10-05] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 215

[2021-10-04] เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 298

[2021-09-24] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 View : 238

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 651

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 396

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 612

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 577

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 549

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 621

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 4
วันนี้ 112
เมื่อวานนี้ 298
เดือนนี้ 1,351
ปีนี้ 15,847
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 06-07-2022 )