https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-04-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 160/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย View : 21

[2024-03-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 55

[2024-03-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 151/2567 เรื่อง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 55

[2024-03-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 69

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 121/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 78

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 64

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 112/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 65

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 View : 68

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 99/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 98

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 100/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 74

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 83/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานโครงการเรื่อง ลด ละ เลิก บุหรี่และบุหร่ไฟฟาในโรงเรียน ตามกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 114

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 71/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 View : 76

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 59/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ (เพิ่มเติม) View : 97

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 27/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 95

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 165

[2024-03-04] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1 – A2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น View : 66

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 91/2567 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 94

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 84/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota) View : 76

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 78/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 98

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 70/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียน View : 77

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 43/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ View : 99

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร View : 105

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 View : 162

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 39/2567 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน View : 105

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 21/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ View : 131

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.239.91.5
Online อยู่ : 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 186
เดือนนี้ 5,997
ปีนี้ 36,611
รวมทั้งหมด
Record: 5305 (26.03.2024)
( Counter 25-04-2024 )