โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่

 

ข้อมูลทั่วไป : โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์และปรัชญา : โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม เลิศล้ำระเบียบวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ : กองพันชมพูฟ้า

เอกลักษณ์ : ความมีวินัย

พันธกิจ
1. สร้างเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีระเบียบวินัย
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของผู้เรียนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
8. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมต่อเนื่องและมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. สถานศึกษามีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่ายประชารัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีระเบียบวินัย
2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนและเป็นครูมืออาชีพ
7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
8.ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมต่อเนื่องและมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. สถานศึกษามีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่ายประชารัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 

นโยบายและจุดเน้น : ประหยัด ดี มีคุณภาพ

 

ข้อมูล : ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่ เผยแพร่โดย : Webmaster View : 37222
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.96

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.92

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.94
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 54.85.57.0
Online อยู่ : 8
วันนี้ 174
เมื่อวานนี้ 308
เดือนนี้ 482
ปีนี้ 482
รวมทั้งหมด
Record: 308 (21.01.2021)
( Counter 22-01-2021 )