โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์และปรัชญา (Vision) : โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

อัตลักษณ์กองพันชมพูฟ้า

เอกลักษณ์ : ความมีวินัย

พันธกิจ (Mission) : 
พันธกิจข้อ 1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
พันธกิจข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
พันธกิจข้อ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พันธกิจข้อ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษา
พันธกิจข้อ  5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
พันธกิจข้อ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy) :
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่  5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ วิชาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพ
3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ


 

ข้อมูล : ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่ เผยแพร่โดย : Webmaster View : 38228
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.15

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.15
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.172.203.87
Online อยู่ : 12
วันนี้ 128
เมื่อวานนี้ 424
เดือนนี้ 1,028
ปีนี้ 1,028
รวมทั้งหมด
Record: 468 (27.09.2021)
( Counter 29-09-2021 )