ทำเนียบบุคลากรเก่า

นายชนินทร์ สุพลพิชิต
ชื่อนายชนินทร์ สุพลพิชิต

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2507-2529

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

นายสมนึก ยุวพันธ์ุ
ชื่อนายสมนึก ยุวพันธ์ุ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2529-2532

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ว่าที่ร้อยตรีวิชา ปานใจ
ชื่อว่าที่ร้อยตรีวิชา ปานใจ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2532-2535

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิโรธ ป้อมเมฆี
ชื่อนายนิโรธ ป้อมเมฆี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2535-2543

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายสมจิต ชุนดี
ชื่อนายสมจิต ชุนดี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2543-2546

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ชื่อนายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2546-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายชนินทร์ สะพรั่ง
ชื่อนายชนินทร์ สะพรั่ง

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2553-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชัยชาญ ปัญญาพวก
ชื่อนายชัยชาญ ปัญญาพวก

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2555-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.ไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ชื่อดร.ไพโรจน์ กระจ่างพันธ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2557-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพัชริน ภู่ชัย
ชื่อนายพัชริน ภู่ชัย

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2561-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหาร

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางกัญญารัตน์ เกิดบ้านไทร
ชื่อนางกัญญารัตน์ เกิดบ้านไทร

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2517-2543

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายประยุทธ ชอบดี
ชื่อนายประยุทธ ชอบดี

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2517-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ดร.วรจักร์ มั่นคง
ชื่อดร.วรจักร์ มั่นคง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2543-2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายประคบ ไสยนารถ
ชื่อนายประคบ ไสยนารถ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2544-2550

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
ชื่อว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2549-2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายทศพล น้อยใส
ชื่อนายทศพล น้อยใส

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2550-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายแหลมทอง ศรีไพร
ชื่อนายแหลมทอง ศรีไพร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2553-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวชุลี ยุงทอง
ชื่อนางสาวชุลี ยุงทอง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2558-2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
ชื่อนางสาวบุหรัน ขวัญพรม

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2558-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอำนวยการ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางดวงตะวัน นามา
ชื่อนางดวงตะวัน นามา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2563-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวิษรุตต์ เมืองทา
ชื่อนายวิษรุตต์ เมืองทา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2564-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางทิพวรรณ เอี่ยมอากาศ
ชื่อนางทิพวรรณ เอี่ยมอากาศ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2514-2525

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/สังคมศึกษา(ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง)

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางนันทา ทาชาด
ชื่อนางนันทา ทาชาด

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2514-2532

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางพรทิพย์   แว่วสอน(อุดมสุข)
ชื่อนางพรทิพย์ แว่วสอน(อุดมสุข)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2516-2518

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา/ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่ศีลธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางจรวยพร สุปิน
ชื่อนางจรวยพร สุปิน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2516-2522

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุหร่ายมาศ เสนากาญจน์
ชื่อนางสุหร่ายมาศ เสนากาญจน์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2517-2541

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสุภา ชอบดี
ชื่อนางสุภา ชอบดี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2517-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางราตรี จันทร์อำไพ
ชื่อนางราตรี จันทร์อำไพ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2518-2521

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายจำลอง จันทร์อำไพ
ชื่อนายจำลอง จันทร์อำไพ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2518-2521

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางพัศธนัญญา ป้อมเย็น
ชื่อนางพัศธนัญญา ป้อมเย็น

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2518-2525

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรัตนา มัทธ์พงษ์ถาวร
ชื่อนางรัตนา มัทธ์พงษ์ถาวร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2518-2529

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอัจฉรา ศิริ
ชื่อนางอัจฉรา ศิริ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2518-2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชยันต์ มัทธ์พงษ์ถาวร
ชื่อนายชยันต์ มัทธ์พงษ์ถาวร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2529

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุทธิศักดิ์ เกษรคุปต์
ชื่อนายสุทธิศักดิ์ เกษรคุปต์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2550

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ปรีดา
ชื่อนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ปรีดา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางลักขณา พงษ์ปรีดา
ชื่อนางลักขณา พงษ์ปรีดา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายมนูญ มันตะสูตร
ชื่อนายมนูญ มันตะสูตร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางวนิดา จันพันเอก
ชื่อนางวนิดา จันพันเอก

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2519-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสาท  สีหามาตย์
ชื่อนายสาท สีหามาตย์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2520-2528

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวินัยรัตน์ ตั้งอนุรัตน์
ชื่อนายวินัยรัตน์ ตั้งอนุรัตน์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2520-2536

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์
ชื่อนายทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2520-2539

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเทียมใจ สุชาติพงษ์
ชื่อนางเทียมใจ สุชาติพงษ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2520-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายทศพร จันพันเอก
ชื่อนายทศพร จันพันเอก

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2520-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอารีย์ แก้วบังเกิด
ชื่อนางอารีย์ แก้วบังเกิด

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2522

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ห้องสมุด

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวีระเดช  พุ่มอิ่ม
ชื่อนายวีระเดช พุ่มอิ่ม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2534

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายจงรัก เกตแค
ชื่อนายจงรัก เกตแค

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2535

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายกิจกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.สุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
ชื่อดร.สุดสวาสดิ์ ประไพเพชร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2535

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเสาวนีย์  แตงไทย
ชื่อนางเสาวนีย์ แตงไทย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2538

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายมั่น​  คุ้มดี​
ชื่อนายมั่น​ คุ้มดี​

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายประศาสน์ ศิริ
ชื่อนายประศาสน์ ศิริ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/อุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางพยอม​  คุ้มดี
ชื่อนางพยอม​ คุ้มดี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชัยรัตน์ โสภาไชย
ชื่อนายชัยรัตน์ โสภาไชย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางชลดา ชินพัชรธรรม
ชื่อนางชลดา ชินพัชรธรรม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2521-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอนันต์ รอดเกตุ
ชื่อนายอนันต์ รอดเกตุ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2522-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/อุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐ
ชื่อนายปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2522-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

นางศรีสกุล ศรีอรุโณทัย
ชื่อนางศรีสกุล ศรีอรุโณทัย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2529

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/การเงิน

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางกุลปราณีต คงเกิด
ชื่อนางกุลปราณีต คงเกิด

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2530

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุภานันท์ (กระแสร์) เวชเดช
ชื่อนางสาวสุภานันท์ (กระแสร์) เวชเดช

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2530

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางภัทราวดี แสนประสิทธิ์
ชื่อนางภัทราวดี แสนประสิทธิ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2534

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสมชาย คำเมือง
ชื่อนายสมชาย คำเมือง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2543

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/อุุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางบุญชู ก๊วยสุวรรณ
ชื่อนางบุญชู ก๊วยสุวรรณ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

นายจิรพงษ์ ทับทิมหล้า
ชื่อนายจิรพงษ์ ทับทิมหล้า

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอนุรักษ์ รอดเกตุ
ชื่อนางอนุรักษ์ รอดเกตุ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
ชื่อนายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2523-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/นาฏศิลป์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรัชนี ทองมาก
ชื่อนางรัชนี ทองมาก

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2524-2527

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายคำนวณ ทองมาก
ชื่อนายคำนวณ ทองมาก

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2524-2529

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นาง ลำพอง พูลเพิ่ม(ละออง)
ชื่อนาง ลำพอง พูลเพิ่ม(ละออง)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2524-2531

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุพัตรา วงษ์สุวรรณ
ชื่อนางสาวสุพัตรา วงษ์สุวรรณ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2525-2539

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/บรรณารักษ์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นางนพวัลย์  เมืองแสน
ชื่อนางนพวัลย์ เมืองแสน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2531

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/วัดและประเมินผล/คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางจิราภรณ์ วอแสวง
ชื่อนางจิราภรณ์ วอแสวง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2534

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางนิภา หินสุภาพ
ชื่อนางนิภา หินสุภาพ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางปรารถนา แจ่มอ่วม
ชื่อนางปรารถนา แจ่มอ่วม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางโรจณา มาคาน
ชื่อนางโรจณา มาคาน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง
ชื่อนางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2526-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางเยาวลักษณ์ มาโยง
ชื่อนางเยาวลักษณ์ มาโยง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2532

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายวราพงษ์ ชาราษฎร์
ชื่อนายวราพงษ์ ชาราษฎร์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2533

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรีไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นางสมพร ปวนะฤทธิ์(เชียงคำ)
ชื่อนางสมพร ปวนะฤทธิ์(เชียงคำ)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2535

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/อนามัยโรงเรียน

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายกฤษณะ ตนาวรรณ
ชื่อนายกฤษณะ ตนาวรรณ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2535

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/อุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
ชื่อรศ.ดร.ยุพร ริมชลการ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2537

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาว ชุลี  ครุธแก้ว(ชลชาญกิจ)
ชื่อนางสาว ชุลี ครุธแก้ว(ชลชาญกิจ)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2541

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นางศรีนวล ยะราช
ชื่อนางศรีนวล ยะราช

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายคำรณ สงเคราะห์ธรรม
ชื่อนายคำรณ สงเคราะห์ธรรม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุกัญญา ตันติวโรดม
ชื่อนางสุกัญญา ตันติวโรดม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2527-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวมาลี ภัสรางกูร
ชื่อนางสาวมาลี ภัสรางกูร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2528-2534

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอมร อ่อนสี
ชื่อนายอมร อ่อนสี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2528-2537

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางยุเพียร อ่อนสี
ชื่อนางยุเพียร อ่อนสี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2528-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายวรากรณ์ วังแก้ว
ชื่อนายวรากรณ์ วังแก้ว

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2529-2533

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/เลขานุการ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นาง พเยาว์ ขวัญทอง
ชื่อนาง พเยาว์ ขวัญทอง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2529-2537

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมืองเพิร์ท จังหวัดประเทศออสเตรเลีย

นางสุนีย์ ชาราษฎร์
ชื่อนางสุนีย์ ชาราษฎร์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2529-2539

กลุ่มสาระการเรียนรู้คหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมปอง ตาลเพชร
ชื่อนายสมปอง ตาลเพชร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2529-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุธีร์  วิชาพร
ชื่อนายสุธีร์ วิชาพร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2530-2534

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์ (เรืองไชยศรี)
ชื่อนางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์ (เรืองไชยศรี)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2530-2541

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอาคม มูลสา
ชื่อนายอาคม มูลสา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2531-2536

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
ชื่อนางสาวกมลวรรณ อิงขนร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2531-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสิตา (อุดมลักษณ์) บัวขาว
ชื่อนางสิตา (อุดมลักษณ์) บัวขาว

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2542

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/ธุรกิจศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

นายสุทัศน์ แท่นมณี
ชื่อนายสุทัศน์ แท่นมณี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2545

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางรัชนีวรรณ ปริญญารัตนเมธี
ชื่อนางรัชนีวรรณ ปริญญารัตนเมธี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายจักร์ชัย ปริญญารัตนเมธี
ชื่อนายจักร์ชัย ปริญญารัตนเมธี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุมิตตา ชนะพันธ์
ชื่อนางสุมิตตา ชนะพันธ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
ชื่อนางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางปรารถนา บุญนาค
ชื่อนางปรารถนา บุญนาค

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2533-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพขรบูรณ์

นางกมลวรรณ แท่นมณี
ชื่อนางกมลวรรณ แท่นมณี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2534-2545

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอทุ่งครุ จังหวัดกทม.

นางดวงจิต บุญกาวิน
ชื่อนางดวงจิต บุญกาวิน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2534-2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเอนก บุญสวน
ชื่อนายเอนก บุญสวน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2536-2541

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนวพรรษ ตรีสูน
ชื่อนายนวพรรษ ตรีสูน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2536-2545

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล
ชื่อนางสาวพรรัตน์ ศิลกุล

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2536-2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางปฐมาธิดา แสนศรีระ
ชื่อนางปฐมาธิดา แสนศรีระ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2538-2547

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางสินาพร คำน่าน
ชื่อนางสินาพร คำน่าน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2538-2550

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางโชติรส คำมา
ชื่อนางโชติรส คำมา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2538-2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรัชนีกร ตาลเพชร
ชื่อนางรัชนีกร ตาลเพชร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2538-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสมนึก บุญนาค
ชื่อนายสมนึก บุญนาค

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2538-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชัยพิพัฒน์ พรชัย
ชื่อนายชัยพิพัฒน์ พรชัย

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2539-2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ
ชื่อนายกิจวัฒน์ แสนศรีระ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2539-2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางจีรนัน เสียงไพเราะ
ชื่อนางจีรนัน เสียงไพเราะ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2539-2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายสนับสนุนการสอน/บรรณารักษ์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางถนอม สีนาค
ชื่อนางถนอม สีนาค

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2539-2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเอื้อง พันธ์โสดา
ชื่อนางเอื้อง พันธ์โสดา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2540-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเพ็ญประภา นาราศรี
ชื่อนางเพ็ญประภา นาราศรี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2540-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/เคมี

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์
ชื่อนายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2541-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ
ชื่อนางเยาวนาถ ปลื้มบุญ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2542-2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางขวัญจิตร ขุดปิ่น
ชื่อนางขวัญจิตร ขุดปิ่น

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2543-2547

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเบญจมาศ ชมภู
ชื่อนางเบญจมาศ ชมภู

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2543-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุนทร กองทรัพย์
ชื่อนายสุนทร กองทรัพย์

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2544-2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปกครอง

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางมณวลี สุชาติพงษ์
ชื่อนางมณวลี สุชาติพงษ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2544-2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/อนามัยโรงเรียน

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางณภัศสินี(ปาณิศา) มุจรินทร์รัตน(สอนหลวย)
ชื่อนางณภัศสินี(ปาณิศา) มุจรินทร์รัตน(สอนหลวย)

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2545-2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส
ชื่อนางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2545-2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเริงฤดี โสภาไชย
ชื่อนางเริงฤดี โสภาไชย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2545-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายชินกร โสมภา
ชื่อนายชินกร โสมภา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2545-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรีสากล

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ชื่อนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2547-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพัชรา ตะเอกา
ชื่อนางสาวพัชรา ตะเอกา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2549-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
ชื่อนางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2551-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางยุพา นิยมศิลป์
ชื่อนางยุพา นิยมศิลป์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2551-2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวฉัตร์นภัส(เธตยา) แพทย์สิทธิ์
ชื่อนางสาวฉัตร์นภัส(เธตยา) แพทย์สิทธิ์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2552-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
ชื่อนายทรงศักดิ์ ศรีภักดี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2553-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายไพรัช ปัดชาเขียว
ชื่อนายไพรัช ปัดชาเขียว

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2555-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ
ชื่อนางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/บรรณารักษ์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายธาตรี  จันทร์เรือง
ชื่อนายธาตรี จันทร์เรือง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายยุทธนา  วงศ์ษา
ชื่อนายยุทธนา วงศ์ษา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/อุตสาหกรรม

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายสุริยา กะวน
ชื่อนายสุริยา กะวน

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวทิพผกา สาธรรม
ชื่อนางสาวทิพผกา สาธรรม

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
ชื่อนายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2556-2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวศิริ​ประภา​ ชูเชิด
ชื่อนางสาวศิริ​ประภา​ ชูเชิด

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2557-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายเฉลิมชัย พันแนบ
ชื่อนายเฉลิมชัย พันแนบ

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2557-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
ชื่อนางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2558-2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวจิรวดี แก้วมี
ชื่อนางสาวจิรวดี แก้วมี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2559-2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอนัญญา จันทรัตน์
ชื่อนางอนัญญา จันทรัตน์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2559-2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
ชื่อนายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2559-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
ชื่อนายวัชรวิชญ์ ด้วงทา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2559-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอรธีรา บุญช่วย
ชื่อนางอรธีรา บุญช่วย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2559-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางสาวภาวิไล ไชยโย
ชื่อนางสาวภาวิไล ไชยโย

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2560-2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางน้ำอ้อย คุณดี
ชื่อนางน้ำอ้อย คุณดี

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2560-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสรสิช ขันตรีมิตร
ชื่อนายสรสิช ขันตรีมิตร

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2562-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์
ชื่อนางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2563-2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา
ชื่อนางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา

ตำแหน่งครู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง2563-2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

ที่อยู่ปัจจุบันอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์