โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2021-09-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 197/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 19

[2021-09-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 204/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล View : 19

[2021-09-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 195/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 View : 26

[2021-09-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 192/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม เกษียณ เกษมสุข ผู้เกษียณอายุราชการ View : 41

[2021-09-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 187/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินเยียวยา 2,000 บาท) View : 40

[2021-09-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 182/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 View : 47

[2021-08-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 175/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 View : 71

[2021-08-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 174/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ View : 52

[2021-08-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 170/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 135

[2021-07-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 169/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีการศึกษา 2563 View : 87

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 156/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 123

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 155/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 83

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 154/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา View : 94

[2021-06-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 150/2564 เรื่อง การมอบหมายงานบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 86

[2021-06-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 77

[2021-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 136/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2564 View : 266

[2021-06-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 140/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา View : 95

[2021-06-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 139/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 View : 91

[2021-06-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 134/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน View : 101

[2021-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 121/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 View : 152

[2021-05-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 114/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 168

[2021-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2564 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง View : 256

[2021-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 108/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 View : 164

[2021-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1354

[2021-05-04] 105/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 200

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.15

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.15
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.172.203.87
Online อยู่ : 13
วันนี้ 135
เมื่อวานนี้ 424
เดือนนี้ 1,035
ปีนี้ 1,035
รวมทั้งหมด
Record: 468 (27.09.2021)
( Counter 29-09-2021 )