https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-05-23] แบบบันทึกข้อมูลการอบรม/พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2567 View : 119

[2024-05-15] แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ID Plan ปีการศึกษา 2567 View : 146

[2024-03-14] กระดานครูส่ง Link Padlet การประเมินฯ 2/2566 View : 1457

[2023-06-15] แบบบันทึกข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2566 View : 471

[2023-05-01] แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan 2566 View : 614

[2022-05-26] แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan 2565 View : 861

[2022-05-03] แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2565 View : 1049

[2022-03-11] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 1397

[2022-03-22] มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู View : 1167

[2021-10-12] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) View : 1363

[2021-10-05] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 920

[2021-10-04] เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 981

[2021-09-24] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 View : 885

[2021-09-24] คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 View : 715

[2021-09-20] หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา View : 798

[2021-09-20] หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา View : 739

[2021-09-20] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 798

[2021-09-20] คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 689

[2021-09-20] คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู View : 745

[2021-04-25] ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 View : 938

[2021-01-04] แบบขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด View : 835

[2020-09-14] แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2563 View : 923

[2020-07-31] ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน View : 980

[2020-06-29] ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ View : 1073

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 100.28.227.63
Online อยู่ : 9
วันนี้ 394
เมื่อวานนี้ 654
เดือนนี้ 12,218
ปีนี้ 16,718
รวมทั้งหมด
Record: 818 (04.06.2024)
( Counter 22-06-2024 )