โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 


 

Phaitong Weekly #29/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 29/65 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

2022-08-15  15

Phaitong Weekly #28/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 28/65 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

2022-08-15   38

Phaitong Weekly #27/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 27/65 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

2022-08-08   45

Phaitong Weekly #26/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 26/65 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2022-08-03   143

Phaitong Weekly #25/65

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 25/65 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2022-08-03   118

[2022-07-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ View : 66

[2022-06-29] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ View : 111

[2022-06-21] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 111

[2022-06-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 View : 60

[2022-06-17] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 101

[2022-06-10] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนหนองไผ่ View : 65

[2022-06-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 123

[2022-05-13] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1241

[2022-08-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 268/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 View : 12

[2022-08-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 246/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน View : 39

[2022-08-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 239/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ View : 53

[2022-08-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 247/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 61

[2022-07-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 237/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณและจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณในระดับชั้นเรียน View : 60

[2022-07-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 234/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรพี View : 64

[2022-07-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 228/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 View : 64

[2022-07-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 221/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเส้นทางพิชิตฝันสร้างสรรค์ความรู้สู่การสอบ TCAS66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 View : 130

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 263

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 220

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 241

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 247

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 243

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 267

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 236

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 220

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 488

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 465

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 489

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 494

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 483

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 494

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 467

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 487

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 529

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 522

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 643

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 485

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 613

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 485

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 495

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 490

[2022-06-30] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 47

[2022-04-27] การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา View : 102

[2022-03-06] โปรแกรมสำหรับครูเพื่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และแบบประเมการการคิด (Active Learning) ใหม่ View : 208

[2022-01-28] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2564 View : 329

[2021-12-14] แบบคำร้องขอเรียนซ้ำและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน View : 239

[2021-11-19] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) View : 285

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 393

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 477

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 152

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 171

[2021-12-31] รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา แบบไม่เป็นทางการ View : 234

[2021-12-29] ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 167

[2021-12-29] หนังสือแจ้งสาเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 167

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 159

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ View : 171

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 170

[2022-05-26] แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan 2565 View : 140

[2022-05-03] แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2565 View : 115

[2022-03-11] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 327

[2022-03-22] มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู View : 196

[2021-10-12] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) View : 574

[2021-10-05] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 249

[2021-10-04] เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 331

[2021-09-24] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 View : 272

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 692

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 433

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 647

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 616

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 590

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 667

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.238.252.196
Online อยู่ : 1
วันนี้ 267
เมื่อวานนี้ 247
เดือนนี้ 6,709
ปีนี้ 28,539
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 18-08-2022 )