โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load


 

สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนหนองไผ่ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

2021-12-08  53

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รางวัลเหรียญเงินระดับภูมิภาค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021-11-25   65

Best Practice

โรงเรียนหนองไผ่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning

2021-11-25   65

4 ร. รุ่งโรจน์ MODEL

โรงเรียนหนองไผ่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ร. รุ่งโรจน์ Model ที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้

2021-11-25   65

โรงเรียนหนองไผ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนหนองไผ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

2021-11-25   64

[2021-12-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 1114

[2021-12-05] ประกาศโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 View : 68

[2021-11-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา View : 206

[2021-11-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชุดที่ 2) View : 80

[2021-11-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชุดที่ 1) View : 75

[2021-11-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา View : 72

[2021-11-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 78

[2021-11-25] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา View : 57

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 39

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 34

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 40

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 38

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 46

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 49

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 51

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 51

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 305

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 293

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 314

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 310

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 298

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 304

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 291

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 302

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 316

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 320

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 288

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 307

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 436

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 302

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 308

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 313

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 19

[2021-12-31] รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา แบบไม่เป็นทางการ View : 66

[2021-12-29] ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 19

[2021-12-29] หนังสือแจ้งสาเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 21

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 22

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ View : 29

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 31

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง View : 32

[2021-10-12] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) View : 352

[2021-10-05] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 95

[2021-10-04] เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 169

[2021-09-24] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 View : 112

[2021-09-24] คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 View : 95

[2021-09-20] หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา View : 98

[2021-09-20] หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา View : 87

[2021-09-20] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 116

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 509

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 257

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 483

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 445

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 407

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 484

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.95

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.93

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.93
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 54.210.223.150
Online อยู่ : 8
วันนี้ 130
เมื่อวานนี้ 349
เดือนนี้ 4,388
ปีนี้ 4,388
รวมทั้งหมด
Record: 495 (10.01.2022)
( Counter 21-01-2022 )