โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อแต่งกายชุดนักเรียนเพื่อเข้ารับโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในวันเชิดชูเกียรติ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่

2021-03-27  1014

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality”

สค. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2021-03-15   33

เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

2021-03-10   44

โรงเรียนหนองไผ่ ประกาศเปิดเรียน

การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-01-23   70

โรงเรียนหนองไผ่ เปิดการเรียนการสอนปกติ

โรงเรียนหนองไผ่ เปิดการเรียนการสอนปกติ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

2021-01-19   67

[2021-04-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 1842

[2021-03-15] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 View : 1926

[2021-01-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 235

[2021-01-21] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 77

[2021-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 244

[2021-01-04] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองไผ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 697

[2021-01-04] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 239

[2020-12-27] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 651

[2021-04-08] ที่ 89/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 11

[2021-04-01] 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 16

[2021-03-24] 79/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 View : 33

[2021-03-24] 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 65

[2021-03-24] 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Day Camp) View : 19

[2021-03-24] 57/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 21

[2021-03-24] 40/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ View : 24

[2021-03-24] 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 View : 23

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 90

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 85

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 90

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 84

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 86

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 85

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 84

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 86

[2020-10-19] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 87

[2020-10-19] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 93

[2020-10-19] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 83

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 83

[2020-10-19] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 158

[2020-10-19] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 81

[2020-10-19] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 87

[2020-10-19] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 100

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 46

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 47

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 258

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 216

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 173

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 211

      

            

    

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.69

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.65

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.67
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 34.204.186.91
Online อยู่ : 1
วันนี้ 28
เมื่อวานนี้ 108
เดือนนี้ 200
ปีนี้ 200
รวมทั้งหมด
Record: 108 (12.04.2021)
( Counter 13-04-2021 )