โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2020-11-21  1554

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2020-11-06   878

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

2020-09-15   87

E-book my TCAS ปั้นดินสู่ฝัน

E-book คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2020-07-31   456

E-Book คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่

E-Book คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2020-07-01   1186

[2020-11-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ปฏิทินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 10

[2020-10-30] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 59

[2020-10-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 579

[2020-09-22] ข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2563 View : 58

[2020-09-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 View : 61

[2020-09-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ปีการศึกษา 2563 View : 57

[2020-09-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 View : 51

[2020-08-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 View : 193

[2020-11-24] 412/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 8

[2020-11-03] ที่ 386/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา View : 19

[2020-10-27] 377/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีารศึกษา 2563 View : 27

[2020-10-27] 365/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 View : 21

[2020-10-21] 364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 View : 26

[2020-10-21] 363/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 25

[2020-10-19] 367/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 View : 45

[2020-10-19] 368/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 23

[2020-10-19] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 11

[2020-10-19] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 10

[2020-10-19] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 9

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 11

[2020-10-19] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 25

[2020-10-19] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 11

[2020-10-19] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 12

[2020-10-19] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 11

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 156

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 113

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 93

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 108

      

            

    

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3.10

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

3.05

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

3.07
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.234.255.5
Online อยู่ : 3
วันนี้ 160
เมื่อวานนี้ 191
เดือนนี้ 984
ปีนี้ 984
รวมทั้งหมด
Record: 359 (22.11.2020)
( Counter 25-11-2020 )