https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

Phaitong Weekly #10/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 10/67 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-02-28  162

Phaitong Weekly #9/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 9/67 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-02-28   149

Phaitong Weekly #8/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 8/67 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-02-19   155

Phaitong Weekly #7/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 7/67 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-02-12   192

Phaitong Weekly #6/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 20/66 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2024-02-12   154

 

[2024-04-20] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย View : 154

[2024-04-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 View : 1524

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 943

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 1227

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 View : 607

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 1609

[2024-03-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 3705

[2024-03-27] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 1571

[2024-04-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 160/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย View : 21

[2024-03-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 56

[2024-03-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 151/2567 เรื่อง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 56

[2024-03-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 70

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 121/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 79

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 64

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 112/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 66

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 View : 69

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 714/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม) View : 146

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 713/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีวางศิลาฤกษ์หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ “โดมเพื่อน้อง” View : 129

[2024-01-05] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 135

[2023-12-27] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา View : 138

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 718/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 141

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 717/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 147

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 716/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 116

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 715/2566 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 132

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 509/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 457

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 507/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโ View : 580

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 492/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 436

[2022-12-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 493/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รายวิชา มารยาทที่ดีในสังคม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 442

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 482/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมวันเสาร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) (เพิ่มเติม) View : 438

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 490/2565 เรื่อง การหมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (เพิ่มเติม) View : 462

[2022-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 484-2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 451

[2022-12-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2) View : 482

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 882

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 857

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 882

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 861

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 842

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 904

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 860

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 900

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 1148

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 1086

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 1121

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 1130

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 1118

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 1244

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 1088

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 1154

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 3307

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 1184

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 1313

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 1080

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 1218

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 1105

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 1079

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 1128

[2024-02-15] รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ-ปีการศึกษา-2566 View : 86

[2024-01-03] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๖) View : 100

[2023-10-19] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร View : 317

[2023-06-01] แบบคัดกรอง นร.01 ภาคเรียนที่ 1-2566 View : 304

[2023-02-20] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 View : 3064

[2023-01-22] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธราช 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2566) View : 386

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 723

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 712

[2023-12-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 130

[2023-11-21] ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) View : 132

[2023-11-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 152

[2023-10-04] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 199

[2023-09-22] ร่างประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 242

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1359

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 1063

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 1266

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.239.91.5
Online อยู่ : 1
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 186
เดือนนี้ 6,008
ปีนี้ 36,622
รวมทั้งหมด
Record: 5305 (26.03.2024)
( Counter 25-04-2024 )