โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

2021-05-20  67

ประกาศแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดูเกรดออนไลน์ ดูผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน ดูผลการเรียนย้อนหลัง ดู ปพ.1

2021-05-08   5111

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

2021-05-02   230

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักเรียน

เลื่อนวันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ วันรายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ของ สพฐ.

2021-05-02   102

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

2021-04-22   269

[2021-07-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) View : 18

[2021-07-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) View : 264

[2021-07-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ให้สมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป View : 32

[2021-06-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 View : 27

[2021-06-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ View : 41

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2564 View : 92

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 View : 67

[2021-06-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 8487

[2021-07-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 170/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 37

[2021-07-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 169/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ประจำปีการศึกษา 2563 View : 32

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 156/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 75

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 155/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 26

[2021-07-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 154/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา View : 30

[2021-06-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 150/2564 เรื่อง การมอบหมายงานบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 41

[2021-06-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 36

[2021-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 136/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2564 View : 39

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 166

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 156

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 179

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 168

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 164

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 159

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 161

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 172

[2020-10-19] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 155

[2020-10-19] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 174

[2020-10-19] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 151

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 161

[2020-10-19] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 290

[2020-10-19] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 152

[2020-10-19] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 166

[2020-10-19] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 172

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 124

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 129

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 337

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 307

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 248

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 321

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.28

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.25

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.26
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 1
วันนี้ 141
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 177
ปีนี้ 177
รวมทั้งหมด
Record: 141 (28.07.2021)
( Counter 28-07-2021 )