โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 


 

ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนหนองไผ่ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

2022-05-13  18

ประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการป้องกันภัยออนไลน์ www.ccib.go.th หรือ hightechcrime.org

2022-03-31   56

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่ ได้รับพิจารณาเป็นประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานดีเด่น

2022-03-04   73

สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนหนองไผ่ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

2021-12-08   166

[2022-05-13] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1000

[2022-05-12] ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1027

[2022-05-07] รายชื่อนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 View : 578

[2022-05-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 828

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ม.4 View : 652

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ม.1 View : 1140

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 82

[2022-03-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 100

[2022-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 116/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 View : 10

[2022-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 99/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ View : 13

[2022-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 107/2565 เรื่อง การมอบหมายงานปฎิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง View : 23

[2022-05-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 100/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ View : 24

[2022-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 109/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 34

[2022-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 106/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 33

[2022-05-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 View : 40

[2022-05-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 110/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 View : 80

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 184

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 161

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 174

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 175

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 169

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 196

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 170

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 159

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 420

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 397

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 418

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 424

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 398

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 420

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 403

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 412

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 444

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 446

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 476

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 415

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 543

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 418

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 419

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 422

[2022-04-27] การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา View : 42

[2022-03-06] โปรแกรมสำหรับครูเพื่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และแบบประเมการการคิด (Active Learning) ใหม่ View : 131

[2022-01-28] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2564 View : 195

[2021-12-14] แบบคำร้องขอเรียนซ้ำและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน View : 173

[2021-11-19] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) View : 204

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 323

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 401

[2021-05-27] รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564 View : 605

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 95

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 113

[2021-12-31] รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา แบบไม่เป็นทางการ View : 170

[2021-12-29] ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 107

[2021-12-29] หนังสือแจ้งสาเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 113

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 106

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ View : 119

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 113

[2022-05-08] แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan 25655 View : 40

[2022-05-03] แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2565 View : 37

[2022-03-11] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 265

[2022-03-22] มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู View : 124

[2021-10-12] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) View : 511

[2021-10-05] ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 191

[2021-10-04] เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) View : 275

[2021-09-24] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 View : 207

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 618

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 362

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 583

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 545

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 516

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 586

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.239.129.91
Online อยู่ : 2
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 659
เดือนนี้ 12,047
ปีนี้ 14,648
รวมทั้งหมด
Record: 1461 (12.05.2022)
( Counter 24-05-2022 )