โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

2021-05-20  48

ประกาศแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดูเกรดออนไลน์ ดูผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน ดูผลการเรียนย้อนหลัง ดู ปพ.1

2021-05-08   5015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

2021-05-02   191

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักเรียน

เลื่อนวันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ วันรายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ของ สพฐ.

2021-05-02   77

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

2021-04-22   246

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2564 View : 40

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 View : 23

[2021-06-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 7880

[2021-06-02] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 View : 1839

[2021-05-31] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 2527

[2021-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1038

[2021-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 2544

[2021-05-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1815

[2021-06-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 140/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา View : 11

[2021-06-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 139/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 View : 14

[2021-06-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 134/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน View : 29

[2021-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 121/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 View : 74

[2021-05-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 114/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 61

[2021-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2564 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง View : 98

[2021-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 108/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 View : 88

[2021-05-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1203

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 146

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 139

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 156

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 148

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 143

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 140

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 143

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 148

[2020-10-19] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 136

[2020-10-19] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 154

[2020-10-19] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 132

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 140

[2020-10-19] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 270

[2020-10-19] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 133

[2020-10-19] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 144

[2020-10-19] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 157

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 99

[2021-02-09] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตามประกาศโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 View : 109

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 316

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 285

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 225

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 295

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.40

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.38

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.38
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 34.239.170.169
Online อยู่ : 2
วันนี้ 222
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 222
ปีนี้ 222
รวมทั้งหมด
Record: 222 (23.06.2021)
( Counter 23-06-2021 )