https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

Phaitong Weekly #21/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 21/67 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

2024-06-18  27

Phaitong Weekly #20/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 20/67 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

2024-06-04   108

Phaitong Weekly #19/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 19/67 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

2024-05-30   86

Phaitong Weekly #18/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 18/67 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

2024-05-19   223

Phaitong Weekly #17/67

วารสาร Phaitong Weekly ฉบับที่ 17/67 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

2024-05-19   231

 

 

[2024-06-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 View : 112

[2024-05-16] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ View : 430

[2024-05-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การจัดห้องเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 View : 3765

[2024-05-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ View : 826

[2024-05-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 1614

[2024-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 2269

[2024-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 3500

[2024-05-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ View : 409

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2567 View : 9

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 286/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 View : 9

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 285/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 View : 9

[2024-06-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 130/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ View : 32

[2024-06-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 248/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 91

[2024-06-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 227/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 104

[2024-06-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 226/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา View : 96

[2024-05-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 241/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงงเรียนคุณภาพตามนโยบาย View : 111

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 714/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม) View : 270

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 713/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีวางศิลาฤกษ์หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ “โดมเพื่อน้อง” View : 251

[2024-01-05] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 259

[2023-12-27] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา View : 261

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 718/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 258

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 717/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 271

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 716/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 241

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 715/2566 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 257

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 509/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 581

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 507/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโ View : 754

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 492/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 559

[2022-12-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 493/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รายวิชา มารยาทที่ดีในสังคม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 559

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 482/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมวันเสาร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) (เพิ่มเติม) View : 556

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 490/2565 เรื่อง การหมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (เพิ่มเติม) View : 584

[2022-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 484-2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 570

[2022-12-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2) View : 609

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 1016

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 984

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 1014

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 985

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 968

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 1034

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 988

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 1018

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 1270

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 1211

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 1256

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 1251

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 1238

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 1377

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 1216

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 1278

[2021-11-25] 677/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 3465

[2021-11-25] 675/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี SMET Classroom View : 1335

[2021-11-25] 674/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 View : 1479

[2020-10-19] 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 1245

[2021-11-25] 611/2562 เรื่อง ขออนุญาตสอนเสริมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ และการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน) ประจำปีการศึกษา 2562 View : 1377

[2021-11-25] 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 View : 1278

[2021-11-25] 599/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษากับสถาบันกวดวิชาพี่เอก View : 1237

[2021-11-25] 594/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม) View : 1292

[2024-02-15] รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ-ปีการศึกษา-2566 View : 209

[2024-01-03] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๖) View : 215

[2023-10-19] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร View : 448

[2023-06-01] แบบคัดกรอง นร.01 ภาคเรียนที่ 1-2566 View : 420

[2023-02-20] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 View : 3195

[2023-01-22] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธราช 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2566) View : 502

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 854

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 844

[2024-05-29] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ช่วงที่ 2 View : 94

[2024-05-29] ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ช่วงที่ 2 View : 94

[2023-12-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 263

[2023-11-21] ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) View : 257

[2023-11-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 277

[2023-10-04] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 322

[2023-09-22] ร่างประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 366

[2021-02-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1485

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 100.28.227.63
Online อยู่ : 6
วันนี้ 424
เมื่อวานนี้ 654
เดือนนี้ 12,248
ปีนี้ 16,748
รวมทั้งหมด
Record: 818 (04.06.2024)
( Counter 22-06-2024 )