https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-05-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 215/2567 เรื่อง การมอบหมายงานบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 View : 10

[2024-05-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 207/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา View : 13

[2024-05-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 205/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย View : 10

[2024-05-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 194/2567 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 32

[2024-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 119/2567 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 42

[2024-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 118/2567 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 40

[2024-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 169/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 View : 551

[2024-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 168/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 View : 659

[2024-05-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 172/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ View : 44

[2024-05-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ View : 62

[2024-04-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 160/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย View : 81

[2024-03-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 97

[2024-03-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 151/2567 เรื่อง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 100

[2024-03-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 110

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 121/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 122

[2024-03-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 View : 108

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 112/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 115

[2024-03-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 111/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 View : 108

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 99/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 142

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 100/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 110

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 83/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานโครงการเรื่อง ลด ละ เลิก บุหรี่และบุหร่ไฟฟาในโรงเรียน ตามกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 147

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 71/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 View : 112

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 59/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ (เพิ่มเติม) View : 128

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 27/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 130

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 202

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.222.104.206
Online อยู่ : 3
วันนี้ 106
เมื่อวานนี้ 479
เดือนนี้ 1,665
ปีนี้ 1,665
รวมทั้งหมด
Record: 1080 (16.05.2024)
( Counter 18-05-2024 )