สี

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม
1.  สีแดง 19 15 14 48
2.  สีเขียว 18 19 20 57
3.  สีเหลือง 18 14 15 47
4.  สีม่วง 15 21 21 57
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวอารีรัตน์   ชูรวงผู้อำนายการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจิตรภณ   ชมภู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ
4. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
5. นายวิษรุตต์   เมืองทารองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
6. นายนิมิตร   ตันติวโรโดมครูกรรมการ
7. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการ
8. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
9. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
10. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
11. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
12. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
1. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจิตรภณ   ชมภู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
3. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
4. นายวิษรุตต์   เมืองทารองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
5. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
6. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
7. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายนิมิตร   ตันติวโรโดมครูกรรมการและเลขานุการ
9. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
1. นางสาวอารีรัตน์   ชูรวงผู้อำนายการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจิตรภณ   ชมภู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
4. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
5. นายนิมิตร   ตันติวโรโดมครูกรรมการ
6. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการ
7. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
8. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
9. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
10. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
11. นางสาวกรรณิการ์   พุ่มพวงครูกรรมการ
12. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ครูกรรมการ
13. นางกรรณิกา   เหลืองชัยพัฒนาครูกรรมการ
14. นางสาวดวงกมล   ธูปหอมครูกรรมการ
15. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูกรรมการ
16. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการ
17. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
18. นายทวีศีกดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการ
19. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการ
20. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
21. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
22. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
23. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
24. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา   สำรสิทธิ์ครูรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
4. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
5. นางวีรนุช   ทองน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายวิษรุตต์   เมืองทำรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย   อานพรหมครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
4. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
5. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและเลขานุการ
7. นายสรสิช   ขันตรีมิตรครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา   นาอุดมครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
5. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
6. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
1. นายวิษรุตต์   เมืองทารองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์   รัตนเทพบัญชากุลครูกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
7. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
8. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
9. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
10. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
11. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
12. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูกรรมการ
13. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการ
14. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
15. นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการ
16. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
17. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการ
18. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
19. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
20. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการและเลขานุการ
21. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
1. นางสาวกลมวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูรองประธานกรรมการ
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นางสาวจิดาภา   เกณฑ์มาครูกรรมการ
5. นางสาวเมทินี   คงปรางค์ดีครูกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา   สุดทำนองครูกรรมการ
7. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการและเลขานุการ
8. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
1. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูรองประธานกรรมการ
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
6. นายรชฏ   แก้วเกิดครูกรรมการ
7. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.พิชิต   แก้วสุริวงษ์ครูกรรมการ
9. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
10. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
11. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
1. นายจิตรภณ   ชมภู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
4. นายวิษรุตต์   เมืองทารองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ   ยิ้มยินดีครูกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิไลวรรณ   พุ่มเกตครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พจี   สิงห์เสครูกรรมการ
5. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการและเลขานุการ
6. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางดวงตะวัน   นามารองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกัญญา   หมื่นชนะครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา   แก้วทาครูกรรมการ
5. นางสาวเกตน์นิภา   บุญยกครูกรรมการ
6. นางสาวจิดาพร   จำปาทองครูกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา   สุดทำนองครูกรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์   กรุณาครูกรรมการ
9. นางสาวขวัญกลม   ศรีวิชัยครูกรรมการ
10. นางสาวปวีณา   มลทาทิพย์ครูกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
1. นางทาริกา   วงศ์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย   อานพรหมครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
4. นางดวงจันทร์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
5. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
7. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการและเลขานุการ
8. นางสมพิษ   สุทธะครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการ
4. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการ
6. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการ
7. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
8. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
9. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
10. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูประธานกรรมการ
2. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูรองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณ   ชายาครูกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นายนิกร   หล้าน้อยครูประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ   เที่ยงดีฤทธิ์ครูรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
4. นายกิตติชัย   ทองมาครูกรรมการ
5. นายนพดล   พลกลางครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
1. นายศุภชัย   อานพรหมครูประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์   มูลสีครูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
4. นายศรศักดิ์   ศรีเมืองพนักงานกรรมการ
5. นายอุดร   ศรชูพนักงานกรรมการ
6. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
7. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการ
4. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์   โสภาชัยครูกรรมการ
6. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการ
7. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
8. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
9. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
10. นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการ
11. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูประธานกรรมการ
4. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูประธานกรรมการ
5. นายศุภชัย   อานพรหมครูประธานกรรมการ
6. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูประธานกรรมการ
7. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
8. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูรองประธานกรรมการ
9. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูรองประธานกรรมการ
10. นายนิรุตต์   มูลสีครูรองประธานกรรมการ
11. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูรองประธานกรรมการ
12. นายณัฐพล   นาป้อมครูรองประธานกรรมการ
13. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
14. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
15. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
16. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
17. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
18. นายสุวรรณ   ชายาครูกรรมการ
19. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
20. นายทวีศักดิ์   โสภาชัยครูกรรมการ
21. นางสาววรรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการและเลขานุการ
22. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการและเลขานุการ
23. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการและเลขานุการ
25. นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการและเลขานุการ
26. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและเลขานุการ
27. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูประธานกรรมการ
3. นายนิมิตร   ตันติวโรโดมครูประธานกรรมการ
4. นายศุภชัย   อานพรหมครูประธานกรรมการ
5. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูรองประธานกรรมการ
6. นายศุภชัย   อานพรหมครูรองประธานกรรมการ
7. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูรองประธานกรรมการ
8. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
10. นางสาวเมทินี   คงปรางค์ดีครูกรรมการ
11. นางสาวจิดาภา   เกณฑ์มาครูกรรมการ
12. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
13. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
14. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
15. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
16. นายขจรยศ   จันทร์ทิพย์ครูกรรมการ
17. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
18. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการ
19. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
20. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
21. นายพิชญุตม์   เทียนเที่ยงครูกรรมการ
22. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการและเลขานุการ
23. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและเลขานุการ
24. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและเลขานุการ
25. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและเลขานุการ
26. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษครูและนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจําสี
1. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ครูประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล   ธูปหอมครูประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์   พุ่มพวงครูประธานกรรมการ
4. นางกรรณิกา   เหลืองชัยพัฒนาครูประธานกรรมการ
5. นางดวงจันทร์   สิงห์โสภาครูรองประธานกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูรองประธานกรรมการ
7. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูรองประธานกรรมการ
8. นายมานะ   บุญเกิดครูรองประธานกรรมการ
9. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
10. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
11. นางสาวพรรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
12. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูรครูกรรมการ
13. นางสาวปวีณา   มณทาทิพย์ครูกรรมการ
14. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการ
15. นายชวุฒิ   มากมิ่งครูกรรมการ
16. นายเริงนรินทร์   ขาวสะอาดครูกรรมการ
17. นายเฉลิมพร   แสงกล้าครูกรรมการ
18. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการ
19. นางสาวนุชนาถ   พันแนบครูกรรมการ
20. นางสาวจิดาภา   เกณฑ์มาครูกรรมการ
21. Miss.Josie Mae Armagost   ครูกรรมการ
22. นางสาวรุ่งทิวา   รุ่งโรจน์ครูกรรมการ
23. นางเนตรนภา   แสงกล้าครูกรรมการ
24. นายนรเศรษฐ์   แก้วขาวครูกรรมการ
25. นายอัครพล   จันทรราชครูกรรมการ
26. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
27. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการ
28. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
29. นายชวุฒิ   มากมิ่งครูกรรมการ
30. นายนรเศรษฐ์   แก้วขาวครูกรรมการ
31. นายเริงนรินทร์   ขาวสะอาดครูกรรมการ
32. นายเฉลิมพร   แสงกล้าครูกรรมการ
33. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการ
34. นางสาวนุชนาถ   พันแนบครูกรรมการ
35. นายอัครพล   จันทรราชครูกรรมการ
36. นางสาวจิดาภา   เกณฑ์มาครูกรรมการ
37. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการ
38. นางปรารถนา   บุญนาคครูกรรมการ
39. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
40. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการ
41. นางญาตา   ศรีโคตรครูกรรมการ
42. นางวีรนุช   ทองน้อยครูกรรมการ
43. ว่าที่ ร.ต.พิชิต   แก้วสุริวงษ์ครูกรรมการ
44. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
45. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการ
46. นางสาวดวงกมล   ธูปหอมครูกรรมการ
47. นางสาวสุวณี   พรมชินครูกรรมการ
48. Mr.Li Qiang   ครูกรรมการ
49. นางสาวชลลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
50. นางสาวศศิธร   ทองหล่อครูกรรมการ
51. นายกฤตวิทย์   ชัยศรีครูกรรมการ
52. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
53. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
54. นางสาวขวัญกมล   ศรีวิชัยครูกรรมการ
55. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
56. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
57. นางสาวกาญจนา   สุดทำนองครูกรรมการ
58. นายนิรุตน์   มูลสีครูกรรมการ
59. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
60. นางสาวเกตน์นิภา   บุญยกครูกรรมการ
61. นางสาวชลลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
62. นางสาวศศิธร   ทองหล่อครูกรรมการ
63. นายกฤตวิทย์   ชัยศรีครูกรรมการ
64. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
65. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
66. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูกรรมการ
67. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการ
68. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูกรรมการ
69. นางพวงรัตน์   จินอารีครูกรรมการ
70. นางสาวจิราพร   จำปางามครูกรรมการ
71. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
72. นางสาวกนกกาญจน์   การะเกษครูกรรมการ
73. นางสาววิยดา   ขุนพรหมครูกรรมการ
74. นางสาวนรินทิพย์   ศรีทาสังข์ครูกรรมการ
75. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
76. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
77. นางสาวศิริลักษณ์   กรุณาครูกรรมการ
78. นางสาวหัชชพร   อินทร์รจนาครูกรรมการ
79. นายธนกฤต   ปทุมมาศครูกรรมการ
80. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
81. นายธวัฒน์ชัย   แก้วเมืองปักครูกรรมการ
82. Mr.Phillip Grove   ครูกรรมการ
83. นางสาวกิยามนต์   บุตรตรีสานครูกรรมการ
84. นายจิรวัฒน์   รัตนเทพบัญชากูลครูกรรมการ
85. นายนภัส   บุญเสริมครูกรรมการ
86. นางสาวขนิษฐา   อยู่ข้างแรมครูกรรมการ
87. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
88. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูกรรมการ
89. นายสรสิช   ขันตรีมิตรครูกรรมการ
90. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูกรรมการ
91. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการ
92. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
93. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูกรรมการ
94. นายนพดล   พลกลางครูกรรมการ
95. นายขจรยศ   จันทร์ทิพย์ครูกรรมการ
96. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
97. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
98. นางสาวกรรณิกา   เหลืองชัยพัฒนาครูกรรมการ
99. นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติครูกรรมการ
100. Miss.Eva Rose Lostumbo   ครูกรรมการ
101. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
102. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
103. นางสาวใจแก้ว   อ้อชัยภูมิครูกรรมการ
104. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการ
105. นายนพดล   พลกลางครูกรรมการ
106. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
107. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
108. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
109. นายนนท์ปวิช   เที่ยงดีฤทธิ์ครูกรรมการ
110. นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติครูกรรมการ
111. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
112. นางสาวเจริญ   ผลฉัตรครูกรรมการ
113. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้วครูกรรมการ
114. นางสาวพิมพ์พจี   สิงห์เสครูกรรมการ
115. นางสาวพรรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการและเลขานุการ
116. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการและเลขานุการ
117. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการและเลขานุการ
118. นายสรสิช   ขันตรีมิตรครูกรรมการและเลขานุการ
119. นางสาวจิตรวดี   ภักดีสารครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
120. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
121. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
122. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูรองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการ
4. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
5. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นางสาวรตนพร   บุญเติมนิสิตกรรมการ
2. นายภาคิน   กาสานิสิตกรรมการ
3. นายขวัญชัย   แก่นนาคำนิสิตกรรมการ
4. นายอนุชา   สังข์จีนนิสิตกรรมการ
5. นางสาวภัทรศรี   ธนะสินธุ์นิสิตกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา - กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการ
3. นายชลสิทธิ์   ใสสอาดครูกรรมการ
4. นายณัฐพล   นาป้อมครูกรรมการ
5. นางสาววรรณพร   สมบูรณ์ครูกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์   ศรีภาชัยครูกรรมการ
7. นายธีรวุฒิ   เนตรแสงศรีครูกรรมการ
8. นายพีรพัชร   ไกรพลครูกรรมการ
9. นางสาวศิรินภา   กันแจ่มครูกรรมการ
10. นางสาวธนัญชญา   แดงมูลครูกรรมการ
11. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 321 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 301 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 312 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 308 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,242 คน

Copyright © 2016 - 2023 โรงเรียนหนองไผ่
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายราชัย แก้วยศ และ นายชัยชนะ ทองมา ครู โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional