สี

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม
1.  สีแดง 19 15 14 48
2.  สีเขียว 18 19 20 57
3.  สีเหลือง 18 14 15 47
4.  สีม่วง 15 21 21 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
10. คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
11. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
12. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
13. คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
15. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
16. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
18. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
19. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา
20. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา
21. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษครูและนักเรียน
22. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจําสี
23. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
24. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
25. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา - กรีฑา
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 321 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 301 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 312 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 308 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,242 คน

Copyright © 2016 - 2023 โรงเรียนหนองไผ่
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายราชัย แก้วยศ และ นายชัยชนะ ทองมา ครู โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional