บันทึกนิเทศการเรียนการสอน

( สำหรับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ )

วันพฤหัส ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565