ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการบันทึกการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 มีนาคม 2564