fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บันทึกนิเทศการเรียนการสอน

สำหรับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ


วันที่ ชื่อครูผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ กลุ่มสาระ รายวิชา ระดับชั้น ห้อง ภาพ
2022-05-20 12:15:20 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-05-20 12:12:58 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2022-05-20 12:10:07 นายนิมิตร ตันติวโรดม ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริยะวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-05-19 15:09:40 นางดวงตะวัน นามา นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 6
2022-05-19 14:56:12 นางดวงตะวัน นามา นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2022-05-19 14:52:50 นางดวงตะวัน นามา นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-05-19 14:19:21 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-05-19 14:17:49 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-05-19 14:16:46 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูพรรณพร วงษ์แหวน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-05-19 14:16:36 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายบัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-05-19 14:15:46 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูน้ำอ้อย คุณดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-05-19 14:04:50 นางอรวรรณ อานพรหม นายชัยชนะ ทองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเว็บไซต์ภาษา HTML - CSS มัธยมศึกษาปีที่ 3 5
2022-02-25 16:06:02 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายณัฎฐนันท์ ทาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-25 15:24:36 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-02-24 16:19:37 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-23 15:02:08 นางดวงตะวัน นามา นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภูมิปัญญาของภาษาและวัฒนธรรมไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-02-23 15:00:01 นางดวงตะวัน นามา นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-02-23 13:16:03 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธนัญชยา แดง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-23 12:49:26 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธารารัตน์ ธารารัตนผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-02-22 15:12:59 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-22 15:05:08 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-22 14:35:46 นายยุทธนา นาอุดม นางกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับความงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-02-22 13:57:07 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-02-22 13:49:37 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายพิชิต แก้วสุริยวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-02-22 12:06:18 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-22 12:04:00 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-21 15:44:03 นางดวงตะวัน นามา นางเพ็ญประภา นาราศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-02-21 15:22:53 นางดวงตะวัน นามา นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-02-21 13:25:59 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-21 09:06:30 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูพรทิพย์ ด้วงธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-18 16:07:34 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2022-02-18 15:56:06 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-18 15:52:33 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-02-18 15:45:50 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายจีรวัฒน์ รัตนาเทพบัญชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-02-18 14:52:04 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูด มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2022-02-18 14:46:25 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2022-02-18 14:39:27 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-18 14:02:24 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 6
2022-02-18 11:16:30 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-02-18 11:11:31 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางพวงรัตน์ จิตรอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-02-17 15:25:18 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายราชัย แก้วยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-02-17 14:37:51 นายสมปอง ตาลเพชร นายสุวรรณ กันแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-17 11:39:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-17 11:35:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2022-02-17 11:31:58 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-15 15:39:35 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-02-15 15:29:28 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนแบบทางการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-02-15 15:27:08 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-15 15:22:33 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-02-15 14:13:16 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2022-02-15 14:10:57 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายสายรุ้ง พรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-02-15 14:08:12 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2022-02-15 14:00:31 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-15 13:30:44 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-15 11:39:03 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-15 11:32:47 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2022-02-14 17:12:58 0
2022-02-14 16:43:35 นางดวงตะวัน นามา นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-14 16:40:20 นางดวงตะวัน นามา นายยุทธนา นาอุดม (นศป. นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-14 15:04:34 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-02-14 12:56:58 นายจิตรภณ ชมภู่ นศป.สุพัฒตรา พวงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-14 11:14:04 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูวีรนุช มาแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-11 15:19:02 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-11 15:15:46 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-02-11 14:35:45 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2022-02-11 13:42:58 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-11 12:52:55 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2022-02-11 12:24:29 นายนิมิตร ตันติวโรดม ครู Mengling กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสนทนาภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-02-11 12:05:49 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-11 11:42:22 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-02-11 11:38:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมอบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-02-11 10:33:16 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายบัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2022-02-10 16:40:38 นายสมปอง ตาลเพชร นายราชัย แก้วยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-02-10 14:31:59 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-02-10 14:28:47 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-02-10 13:26:51 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-02-10 13:23:17 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2022-02-10 12:02:06 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-10 11:56:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-02-10 11:32:00 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2022-02-09 16:24:39 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-02-09 14:03:37 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-02-09 13:59:54 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ DIY2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-02-09 13:55:17 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-02-09 13:28:47 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2022-02-09 13:11:36 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-09 13:09:56 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2022-02-09 12:00:33 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2022-02-09 11:14:26 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2022-02-08 17:08:01 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การเงิน การคลัง มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-02-08 17:06:08 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-08 15:35:54 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นายสมปอง ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-02-08 15:30:29 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายนิมิตร ตันติวโดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-02-08 15:26:55 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-08 15:23:55 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาววิยดา ขุนพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-02-08 15:20:25 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายราเชน เล็กกลิ่น (แทน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-02-08 14:35:13 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนแบบทางการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-02-08 14:31:15 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายสายรุ้ง พรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-02-08 14:20:23 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายราเชน เล็กกลิ่น (แทน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-02-08 13:52:19 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-08 13:48:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-08 13:03:53 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-08 11:21:35 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-08 11:18:26 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-08 11:17:50 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายสายรุ้ง พรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-02-08 11:16:18 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ วา่ที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-02-07 14:33:36 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนนท์ปวิท เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-02-07 14:26:35 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-07 14:23:19 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนรเศรษฐ์ แก้วตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-07 12:22:27 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง piyawat thanowat กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-07 12:18:57 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2022-02-07 12:16:10 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูชลดา จันทะอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-07 12:12:17 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-02-04 16:00:18 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2022-02-04 16:00:08 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2022-02-04 15:58:55 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธารารัตน์ ธารารัตนผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มวยไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-02-04 15:57:13 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-02-04 15:07:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-02-04 15:04:39 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-02-04 15:00:04 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-04 14:58:31 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-02-04 12:44:31 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6
2022-02-03 16:02:18 นายสมปอง ตาลเพชร นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-02-03 11:56:04 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-03 11:49:46 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2022-02-03 11:47:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-03 11:35:24 นางทาริกา วงศ์แก้ว ครูเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-02-03 11:30:01 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวรัตนพร ขวัญเสาร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-02-03 10:38:24 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2022-02-03 10:36:11 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายธีรวัฒน์ พันธ์แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-02-03 09:03:12 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายจีรวัฒน์ รัตนเทพบรรชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-02-02 16:57:54 นางดวงตะวัน นามา นางสาวชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-02-02 16:51:09 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-02-02 15:08:09 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน(แทนน.ส.สุพัตรา พวงเหล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-02-02 15:02:03 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-02-02 14:58:15 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-02-02 14:53:00 นางดวงตะวัน นามา นางโรจณา มาคาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-02-02 14:50:26 นางดวงตะวัน นามา นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-02-02 13:38:34 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธนัญชยา แดง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 2
2022-02-02 13:38:20 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธนัญชยา แดง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-02 13:02:19 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ บ้านสวยด้วยงานผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-02-02 12:16:17 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Miss Zhe Menglin กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนทนาภาษาจีน 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-02-02 12:06:44 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2022-02-02 11:41:53 นางอรวรรณ อานพรหม นายนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรืกายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-02-02 11:40:26 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-02 09:47:28 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูอสมาภรณ์ มั่นพุฒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-02-02 09:37:21 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2022-02-02 09:23:49 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูพรพรรณ วงษ์แหวน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-02-01 17:15:04 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวปวีณา มลทามทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-02-01 15:30:49 นางทาริกา วงศ์แก้ว ครูอสมาภรณ์ มั่นพุฒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-02-01 15:20:28 นางทาริกา วงศ์แก้ว ครูนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดกล่องสมองกล มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-02-01 14:47:01 0
2022-02-01 14:47:01 0
2022-02-01 14:47:01 0
2022-02-01 14:46:59 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายชัยชนะ ทองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการฐานข้อมูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-02-01 14:03:46 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูนุชนาฏ พันธ์แนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-02-01 14:00:17 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-02-01 12:46:11 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Matthew Pugliese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-02-01 11:38:52 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-02-01 11:32:03 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-31 15:49:32 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-01-31 15:30:51 นางดวงตะวัน นามา ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-01-31 15:27:55 นางดวงตะวัน นามา นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-31 15:25:24 นางดวงตะวัน นามา นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-31 13:21:36 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูณัฐวุฒิ ชัยนอก(นศป- สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2022-01-31 11:10:20 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2022-01-31 11:10:03 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูวีรนุช มาแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-01-31 11:08:23 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวชลลดา จันทะอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-31 11:07:07 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายราเชน เล็กกลิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2022-01-31 11:05:33 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวศุภชยา สุดหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2022-01-31 11:03:28 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-28 15:16:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-28 15:14:24 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2022-01-28 14:27:34 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวนุชนาฎ พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟัง พูด 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2022-01-28 14:16:42 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูด มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-01-28 13:59:59 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูด มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-01-28 13:53:44 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวภาวิไล ชัยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 10
2022-01-28 13:49:06 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-01-28 13:10:22 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝึกฝีมือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-28 13:06:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้ผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-28 10:37:14 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-01-27 16:26:12 นายสมปอง ตาลเพชร นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดกล่องสมองกล มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-01-27 16:23:00 นายสมปอง ตาลเพชร นางสายชล พลสีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2022-01-27 14:41:51 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางโรจณา มาตาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-01-27 14:31:22 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-27 12:42:05 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-27 12:36:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-27 10:35:02 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Phillip Grove กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2022-01-26 15:32:46 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-01-26 15:26:08 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-26 15:25:31 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภูมิศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-26 15:21:38 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-26 15:04:50 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2022-01-26 15:00:19 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2022-01-26 14:42:17 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-01-26 12:15:11 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-01-26 11:17:44 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-25 15:27:12 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-25 15:10:58 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-25 15:02:03 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟิก adobe photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-25 14:58:07 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายชินกร โสมภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-25 14:51:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-25 14:46:15 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-25 14:18:32 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Aric Popun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-01-25 14:16:55 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การสื่อสารและการนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-01-25 14:07:13 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นายสมปอง ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-25 12:07:39 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-25 12:02:17 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-24 16:11:16 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-24 16:06:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-01-24 15:48:52 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-24 14:34:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-24 14:08:54 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5
2022-01-24 14:00:21 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-01-24 13:57:14 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2022-01-24 13:30:42 นางดวงตะวัน นามา นายสมปอง ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2022-01-24 13:24:59 นางดวงตะวัน นามา นายนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-01-24 13:20:00 นางดวงตะวัน นามา นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-24 12:39:14 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง นายพิชญุตน์ เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-24 12:37:59 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูวิรัตน์ คำเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-01-24 12:16:21 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2022-01-24 11:04:27 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-01-24 10:54:22 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5
2022-01-21 15:07:29 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-21 15:05:07 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-21 15:02:24 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวรินญภัช มิไพฑูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-21 14:58:29 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวธันพิชชา สุขสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2022-01-21 14:39:35 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝึกฝีมือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-21 14:35:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-21 14:30:23 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-21 14:25:37 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟังพูด 4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5
2022-01-21 11:31:30 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-20 15:50:42 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-01-20 14:50:34 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 5
2022-01-20 13:25:21 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-01-20 12:05:45 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2022-01-20 11:37:09 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-20 11:31:46 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2022-01-19 16:29:25 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวชาริณา ศรเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-19 16:25:38 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-19 15:52:32 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-19 15:11:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกไม้ประดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-19 15:07:30 นางดวงตะวัน นามา นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-19 15:05:18 นางดวงตะวัน นามา นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-19 14:51:14 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-19 14:23:03 นางดวงตะวัน นามา นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-01-19 14:19:51 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-19 14:17:07 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานสม็อค มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-01-19 14:12:44 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ บ้านสวยด้วยงานผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-01-19 13:22:37 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2022-01-19 13:08:48 นางดวงตะวัน นามา นางสาววิรัตน์ คำเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-19 13:04:51 นางดวงตะวัน นามา นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-19 10:41:30 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2022-01-19 10:35:26 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2022-01-19 10:02:11 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2022-01-19 09:49:16 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2022-01-18 15:30:27 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การปกครองส่วนท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-01-18 15:27:20 0
2022-01-18 15:27:19 0
2022-01-18 15:27:19 0
2022-01-18 15:27:17 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-18 12:08:12 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-18 12:07:09 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2022-01-18 12:05:38 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-18 12:03:03 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราฟฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-18 12:01:59 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-01-18 12:00:12 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูวิยะดา ขุนพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-18 11:31:25 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2
2022-01-18 11:25:24 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายสายรุ้ง พรมชัย (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2022-01-18 11:21:59 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-17 18:01:05 นางดวงตะวัน นามา นางวีรนุช ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-01-17 17:57:51 นางดวงตะวัน นามา นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-17 15:31:03 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 6
2022-01-17 10:22:48 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูจิตรวดี ภักดีสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2022-01-17 10:15:35 นายจิตรภณ ชมภู่ Mr. Mattthew Pugliese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-14 15:57:46 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวธนัญชญา แดงมูล(สอนแทน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มวยไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-14 15:46:34 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-14 15:44:47 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-14 15:41:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-14 15:41:26 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2022-01-14 15:36:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสื่อสารและนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-14 15:31:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-14 15:11:02 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้ผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-14 15:06:44 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-14 15:05:54 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2022-01-13 15:07:04 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2022-01-13 15:05:01 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 6
2022-01-13 14:57:53 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ไทย 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2022-01-13 14:21:05 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาววิยดา ขุนพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-13 14:14:30 นายสมปอง ตาลเพชร นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2022-01-13 12:55:24 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-13 12:54:04 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-01-13 12:51:41 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-01-13 10:23:29 นางอรวรรณ อานพรหม นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2022-01-13 06:27:48 0
2022-01-12 16:04:56 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายนะรงค์​ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-12 15:54:27 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-12 15:43:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-12 15:39:45 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-11 14:33:45 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-11 14:27:24 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-11 12:04:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-11 12:00:40 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-11 03:18:11 0
2022-01-10 15:35:26 นางดวงตะวัน นามา นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-10 15:33:01 นางดวงตะวัน นามา นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-01-10 10:09:22 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูปานทิพย์ พวงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2022-01-10 10:00:21 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-01-07 15:38:02 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-07 15:34:13 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2022-01-07 15:25:54 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-07 15:21:34 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสื่อสารและการนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-07 15:12:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝึกฝีมือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-07 15:05:52 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมอบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2022-01-06 16:54:55 นายสมปอง ตาลเพชร ว่าที่ร้อยตรี พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-01-06 16:51:23 นายสมปอง ตาลเพชร นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-01-06 16:48:05 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวศุภรา จันทสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2022-01-06 16:43:01 นายสมปอง ตาลเพชร นางกรณ์ทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2022-01-06 16:15:22 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-01-06 15:25:31 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2022-01-06 14:24:20 นางทาริกา วงศ์แก้ว Mr.Phillip Grove กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2022-01-06 14:22:12 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสายชล พลสีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2022-01-06 12:37:29 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวศุภชยา สุดหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 5
2022-01-06 12:35:31 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10
2022-01-06 12:33:42 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-06 12:02:31 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2022-01-06 11:59:05 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2022-01-05 15:48:41 นางวนิดา สารสิทธิ์ ครูใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-05 15:35:14 นางอรวรรณ อานพรหม นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2022-01-05 15:32:52 นางอรวรรณ อานพรหม นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-01-05 15:30:34 นางอรวรรณ อานพรหม นายสรสิช ขันตรีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 3
2022-01-05 15:27:22 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-05 15:27:14 นางอรวรรณ อานพรหม นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างานนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2022-01-05 15:26:12 นางอรวรรณ อานพรหม นายชัยชนะ ทองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เทคนิค มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2022-01-05 15:22:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-05 15:19:33 นางดวงตะวัน นามา นางสาวชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-05 15:13:00 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟิก Adobe Photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2022-01-05 15:05:35 นางอรวรรณ อานพรหม นายราชัย แก้วยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-01-05 15:03:34 นางอรวรรณ อานพรหม นางเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2022-01-05 15:03:11 นางดวงตะวัน นามา นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-05 15:01:13 นางวนิดา สารสิทธิ์ ครูกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2022-01-05 15:00:35 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูราชัย แก้วยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2022-01-05 14:42:51 นางดวงตะวัน นามา นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-01-05 14:34:15 นางดวงตะวัน นามา นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-01-05 14:24:15 นางดวงตะวัน นามา นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2022-01-05 13:52:43 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กฎหมายการปกครองท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2022-01-05 12:57:38 นางอรวรรณ อานพรหม นางกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2022-01-05 12:42:48 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-01-05 12:40:21 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-05 11:48:49 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2022-01-04 17:18:43 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวนุชนาฎ พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟัง - พูด 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2022-01-04 17:13:48 0
2022-01-04 17:13:48 0
2022-01-04 17:13:47 0
2022-01-04 15:13:57 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-04 15:07:21 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายชัยชนะ ทองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการฐานข้อมูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2022-01-04 15:02:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-04 14:55:12 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2022-01-04 13:37:26 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 3
2022-01-04 13:23:09 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2022-01-04 13:17:16 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครุนุชนาฎ พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2022-01-04 13:16:02 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูบัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2022-01-04 13:14:32 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2022-01-04 11:49:32 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-12-30 15:56:01 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธนัญชญา แดงมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-12-30 15:29:59 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-30 14:30:27 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-30 14:23:18 นายสมปอง ตาลเพชร นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-12-30 13:05:38 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-30 13:03:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-12-29 15:36:08 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-12-29 15:32:12 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-12-29 14:43:52 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-29 14:41:34 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-29 12:30:22 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ DIY2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-12-29 12:26:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ บ้านสวยด้วยงานผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-12-29 09:59:28 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-12-28 16:52:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-12-28 16:49:05 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-12-28 16:45:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมไทย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-12-28 16:07:31 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-28 15:35:23 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 6
2021-12-28 15:35:16 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธารารัตน์ ธารารัตนผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มวยไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-12-28 15:32:31 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-12-28 15:04:24 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดกล่องสมองกล มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-12-28 14:30:23 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายณัฎฐนันท์ ทาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-12-28 14:00:19 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายนรเศรษฐ์ แก้วขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-12-28 13:19:26 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-27 16:00:40 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2021-12-27 15:54:18 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2021-12-27 14:10:12 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนรเศรษฐ์ แก้วขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2021-12-27 13:33:19 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพึ่มรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7
2021-12-27 13:12:58 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูญาตา โครต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2021-12-27 10:20:50 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี computer progarm photoshop(การตกแต่งขั้นสูง) มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-27 09:51:22 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กฎหมายอาญา มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-12-24 17:13:53 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางโรจณา มาคาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-12-24 17:11:59 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟังพูด6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-12-24 15:09:57 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-12-24 12:22:43 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายเฉลิมพร แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2021-12-24 12:18:55 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-24 12:14:11 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝึกฝีมือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2021-12-24 12:10:06 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้ผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2021-12-24 12:07:42 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Phillip Grove กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2
2021-12-24 11:55:28 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-24 10:27:42 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-12-23 17:08:30 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางโรจณา มาคาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-23 15:53:11 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-23 14:50:58 นายสมปอง ตาลเพชร นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-23 14:46:57 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวชนัญญา ดแงมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-23 14:42:49 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-12-23 14:39:26 นายสมปอง ตาลเพชร นายชินกร โสมภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-23 13:00:09 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-23 11:35:46 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-23 11:29:17 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-12-23 10:28:06 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Aric Popun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-12-22 16:57:14 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-22 16:53:11 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-22 16:48:36 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-22 16:41:11 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-12-22 16:10:44 นางดวงตะวัน นามา นางกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2021-12-22 16:08:15 นางดวงตะวัน นามา นางสายชล พลสีดา และนางสาวจณิสตา โปร่งเมืองไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2021-12-22 16:05:23 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-22 16:03:42 นางดวงตะวัน นามา นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2021-12-22 16:00:27 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-22 15:55:25 นางดวงตะวัน นามา นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-12-22 14:05:49 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-22 13:53:42 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-12-22 13:36:06 นายจิตรภณ ชมภู่ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคม มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-12-22 13:32:23 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-22 13:13:59 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-22 11:56:35 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6
2021-12-22 11:43:56 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2021-12-22 09:51:00 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-12-21 15:33:00 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การปกครองส่วนท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-12-21 15:26:21 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-12-21 15:08:50 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นายสมปอง ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-12-21 11:56:56 นางทาริกา วงศ์แก้ว ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-12-20 21:01:49 0
2021-12-20 15:09:09 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เหตุการณ์ปัจจุบัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-12-20 14:27:27 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูนนท์ปวิทย์ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-20 14:18:28 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูธนัญชญา แดงมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-12-20 14:16:53 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูนฤมล เหล่าเขตกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-12-20 14:14:23 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-20 13:42:55 นายจิตรภณ ชมภู่ นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-20 09:43:11 นายจิตรภณ ชมภู่ นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-18 19:00:22 0
2021-12-17 16:35:39 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายศุภชัย อานพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-12-17 14:12:21 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-12-17 13:55:59 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-12-17 11:49:19 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางน้ำอ้อย คุณดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-12-16 14:59:57 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-12-16 14:56:05 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-12-16 12:19:27 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-12-15 14:22:26 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2021-12-15 14:08:14 นายจิตรภณ ชมภู่ Mr. Mattthew Pugliese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-12-15 13:54:00 นายจิตรภณ ชมภู่ นางเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-12-15 10:15:19 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูพิชญุตน เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-15 10:04:05 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนิกร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-12-15 09:54:03 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูจีรนันท์ แก่นเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-12-14 15:32:38 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตกแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-12-14 15:26:35 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-14 14:28:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-12-14 14:20:29 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-12-14 14:16:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-12-14 12:01:41 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายสายรุ้ง พรมชัย (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2021-12-14 11:11:41 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-12-14 11:05:47 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-12-13 13:51:56 นางดวงตะวัน นามา นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-12-13 13:49:49 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูศูภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กฎหมายการปกครองท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-13 13:47:12 นางดวงตะวัน นามา นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-12-13 13:41:57 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูวีรนุช ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-12-13 13:41:51 นางดวงตะวัน นามา นายมานะ บุญเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-13 13:34:02 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-13 13:22:21 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูสายชล พลสีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-12-13 13:04:08 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-12-09 15:19:33 นางทาริกา วงศ์แก้ว ครูเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-09 12:39:01 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายธีรวัฒน์ พันธ์ุแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-12-09 11:21:45 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-09 10:21:02 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-08 15:59:20 นางวนิดา สารสิทธิ์ ครูชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-12-08 15:42:29 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-12-08 15:42:26 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-08 15:32:44 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-08 14:29:39 นายจิตรภณ ชมภู่ นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-08 14:05:43 นางดวงตะวัน นามา นายนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-12-08 14:02:41 นางดวงตะวัน นามา นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ และ Mr. Aric Popun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-08 13:56:58 นางดวงตะวัน นามา นายเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-08 13:48:01 นางดวงตะวัน นามา นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 6
2021-12-07 11:32:04 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-03 15:53:58 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและการนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2021-12-03 15:42:46 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-03 15:40:41 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-12-03 15:28:32 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานและนำเสนองาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-12-03 15:23:31 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายณัฎฐนันท์ ทาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-12-03 15:17:51 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นายสุวรรณ กัณแพงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-03 14:48:44 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-12-03 13:51:36 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บาสเก็ตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-12-03 13:47:13 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายณรค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-03 13:36:09 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นางสาวธารารัตน์ ธารารัตนผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มวยไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-02 16:46:18 นายสมปอง ตาลเพชร นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-12-02 16:39:45 นายสมปอง ตาลเพชร นางเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-12-02 15:40:36 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-12-02 14:46:26 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-12-02 14:20:49 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-12-02 12:38:32 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-12-01 16:08:43 นางดวงตะวัน นามา นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 7
2021-12-01 16:06:08 นางดวงตะวัน นามา นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-12-01 16:03:37 นางดวงตะวัน นามา นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 5
2021-12-01 16:01:46 นางดวงตะวัน นามา นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-12-01 15:59:45 นางดวงตะวัน นามา นางน้ำอ้อย คุณดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-12-01 15:45:00 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Miss Zhe Menglin กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนทนาภาษาจีน 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-12-01 14:35:42 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-01 14:27:14 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-12-01 11:57:05 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-12-01 11:30:40 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-12-01 11:26:22 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-12-01 09:52:07 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูบัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-12-01 09:49:25 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2021-12-01 09:48:17 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-30 17:17:59 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-30 17:12:39 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตกแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-30 17:08:56 นายวิษรุตต์ เมือง นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-30 15:32:57 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-30 14:32:50 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-30 14:29:50 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Matthew Pugliese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-11-30 14:18:07 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมไทย 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-30 09:52:47 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-30 09:46:26 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-11-29 17:38:04 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายอนุรักษ์ เพชรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-29 17:36:44 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายราเชน เล็กกลิ่น นศป. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-29 15:43:09 นางดวงตะวัน นามา นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เหตุการณ์ปัจจุบัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-11-29 15:40:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2021-11-29 15:40:10 นางดวงตะวัน นามา นายราชัย แก้วยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-29 15:35:57 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-11-29 15:27:41 ครูโรจณา มาคาน ครูนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-29 15:24:06 ครูโรจณา มาคาน ครูบัวเรียน ฤทธิ์กล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษสื่อสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-29 14:05:25 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5
2021-11-29 13:57:01 นางโรจณา มาคาน นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-11-29 13:53:09 นางโรจณา มาคาน นายราเชน เล็กกลิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-29 13:49:23 นางโรจณา มาคาน รุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-29 13:39:43 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายจีรวัฒน์ รัตนเทพบรรชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2021-11-29 13:38:03 นางดวงตะวัน นามา นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา (นศป.อรทัย พวงพัน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-11-29 13:34:12 นางดวงตะวัน นามา นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-11-29 13:32:07 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูวริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-29 13:29:28 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2021-11-29 13:28:11 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-11-29 13:26:28 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูสายชล พลสีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 5
2021-11-29 13:22:12 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูภาวิไลย ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9
2021-11-29 13:21:00 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง Mr.Aric Popun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2021-11-29 13:18:51 นางดวงตะวัน นามา นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-29 13:18:50 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2021-11-29 13:16:35 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-11-29 13:15:02 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-11-29 12:29:34 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูพรทิพย์ ด้วงธิ และครูจิรเมธ สิทธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-29 11:26:07 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูพิชิต แก้วสุริยวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 10
2021-11-29 10:47:29 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-29 10:39:15 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2021-11-29 10:38:18 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-11-29 10:18:49 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูออมทิพย์ อิสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7
2021-11-29 10:14:23 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูชลดา จันทะอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-26 14:50:38 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-26 14:14:32 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพูด มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-11-26 13:23:34 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวชลดา จันทอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2021-11-26 13:18:22 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวรินญภัช มิไพฑูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-11-26 12:13:26 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-26 09:30:13 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายบัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2021-11-26 09:15:13 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวชลลดา จันทะอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-25 17:51:55 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-25 15:11:31 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางสายรุ้ง นิลมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียน 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-11-25 15:06:26 นายสมปอง ตาลเพชร นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-25 15:02:57 นายสมปอง ตาลเพชร นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-25 14:57:48 นายสมปอง ตาลเพชร นางวีรนุช ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-25 12:03:48 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายแดนชัย สิงห์สนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-25 11:54:55 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-25 11:09:03 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-24 16:55:46 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูเนตรนภา แสงกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-24 16:53:14 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูสุรัตน์ พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-24 16:49:52 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2021-11-24 16:04:00 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-11-24 15:57:59 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-11-24 15:46:42 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-11-24 15:03:14 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวเจริญ ผลฉัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2021-11-24 14:49:08 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-24 14:26:04 นางอรวรรณ อานพรหม นายสรสิช ขันตรีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-24 14:21:34 นางอรวรรณ อานพรหม นางเพ็ญประภา นาราศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-11-24 14:19:37 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2
2021-11-24 14:17:46 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-11-24 14:16:08 นางอรวรรณ อานพรหม นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-24 14:14:13 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2021-11-24 13:46:47 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-24 13:19:26 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายธีรวัฒน์ พันธ์แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5
2021-11-24 11:19:48 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานสม็อค มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-11-24 11:04:31 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-11-24 11:03:24 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวภาวิไล ไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-23 15:43:33 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวศุภรา จันทสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
2021-11-23 15:43:22 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-23 15:39:17 0
2021-11-23 15:39:17 0
2021-11-23 15:39:17 0
2021-11-23 15:39:15 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายชัยชนะ ทองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการฐานข้อมูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-11-23 15:36:16 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้ห้องสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-23 15:32:20 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กระโปรงวัยรุ้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-23 14:48:14 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นายสมปอง ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-11-23 12:37:03 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-23 11:57:10 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางศศิธร ช่างสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-23 11:54:32 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-23 11:52:48 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายเฉลิมชัย พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-23 11:50:15 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-11-23 11:47:06 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-23 11:44:19 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-23 11:17:19 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ วา่ที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-11-23 11:01:32 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายชินกร โฉมภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลองชุด มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-11-23 10:57:52 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครื่องสายไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-11-23 10:54:13 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายมานะ บุญเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กายแต่งกายเพื่อการแสดง มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-11-23 10:51:47 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายจีรวัฒน์ รัตนเทพบรรชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-11-22 17:40:29 นางดวงตวัน นามา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน (นศป.ราเชนทร์ กลิ่นเล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-22 14:26:39 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายจีรวัฒน์ รัตนเทพบรรชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-11-22 14:23:46 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายธีรวัฒน์ พันธ์แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-22 12:52:47 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-19 17:07:08 นายนิมิตร ตันติวโรดม นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 4 2
2021-11-19 17:00:02 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาวชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-11-19 16:07:39 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางอรวรรณ อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-11-19 16:01:59 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางอรสา เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-19 15:58:34 0
2021-11-19 15:58:34 0
2021-11-19 15:58:34 0
2021-11-19 15:58:32 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวกลมวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-19 15:52:08 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-11-19 14:42:12 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-19 12:01:30 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมอบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2021-11-19 11:48:19 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-11-19 10:52:26 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-18 11:56:22 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 3
2021-11-18 11:27:43 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-11-18 11:19:37 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-18 11:15:12 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3
2021-11-18 11:12:15 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-18 10:35:27 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Phillip Grove กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-11-18 10:35:10 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr.Phillip Grove กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-11-17 16:02:37 นางดวงตะวัน นามา นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-11-17 15:57:59 นางดวงตะวัน นามา นางสาวนุชนาฏ พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนทนาภาษาจีนกลาง 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-17 14:58:21 นางสาววิรัตน์ คำเขียน นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-17 14:48:32 นางดวงตะวัน นามา Mr.Aric Popun และ นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-17 14:42:33 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูสรสิช ขันตรีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-17 14:36:58 นางดวงตะวัน นามา นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-17 14:33:02 นางดวงตะวัน นามา นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 5
2021-11-17 14:30:37 นางดวงตะวัน นามา นายณรงค์ชัย สีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-11-17 14:23:16 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-11-17 14:18:07 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-11-17 14:08:59 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางญาตา ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-17 13:46:54 นางวนิดา สารสิทธิ์ น.ส ชาริณา ศรีเหรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-17 13:43:29 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายอนุรักษ์ เพชรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-17 12:25:13 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-17 12:18:28 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-11-17 11:15:33 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูอนุรักษ์ เพชรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-17 11:12:47 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-11-17 11:08:30 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูจีรนันท์ แก่ชนเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
2021-11-17 10:55:03 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวภานุมาศ อุ่นแก้ว (นศป.ทดลองสอน ของครูอรสา เสาโกมุท) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-17 09:43:41 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-16 16:28:52 นายยุทธนา นาอุดม นายชวุฒิ มากมิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-11-16 16:19:54 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2021-11-16 16:17:10 นางทาริกา วงศ์แก้ว Zhe Menglin กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟัง พูด 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-11-16 14:51:16 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-16 14:46:17 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-16 14:42:39 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-11-16 14:20:23 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-16 14:17:31 นางอรวรรณ อานพรหม นายนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-11-16 14:16:11 นางอรวรรณ อานพรหม นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-11-16 12:07:07 นางอรวรรณ อานพรหม นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-16 11:59:42 นางอรวรรณ อานพรหม นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-11-16 11:57:14 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟิก adobe photoshop มัธยมศึกษาปีที่ 2 10
2021-11-16 11:45:43 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10
2021-11-16 11:12:42 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายสายรุ้ง พรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 5
2021-11-15 16:27:06 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูวิรัตน์ คำเขีบว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 5
2021-11-15 16:16:34 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูจิตรวดี ภักดีสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-15 13:33:16 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-11-15 13:05:22 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8
2021-11-15 12:44:37 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-11-15 10:28:22 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูราเชน เล็กกลิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8
2021-11-15 10:26:45 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-11-15 10:24:54 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูพรทิพย์ ด้วงธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-15 10:23:38 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูชลดา จันทอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6
2021-11-15 10:22:04 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูพิชิต แก้วสุริยวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 10
2021-11-12 16:19:39 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-12 16:14:18 0
2021-11-12 16:14:18 0
2021-11-12 16:14:17 0
2021-11-12 16:14:16 นายวิษรุตต์ เมืองทา นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษศาสตร์เบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2021-11-12 15:50:18 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางกรรณิการ์ หัสนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-12 15:46:48 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
2021-11-12 15:37:47 นายนิมิตร ตันติวโรดม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-12 14:17:34 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-12 14:15:37 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5 4
2021-11-12 14:09:06 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสื่อสารและการนำเสนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9
2021-11-12 11:46:33 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้ผ้า มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2021-11-12 11:39:58 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-11-12 11:34:24 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายพโยธร ผลพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝึกฝีมือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2021-11-11 16:12:58 นายสมปอง ตาบเพชร นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8
2021-11-11 14:48:21 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ไทย 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-11-11 14:43:04 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสายชล พลสีดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-11-11 11:15:22 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-10 15:23:58 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2021-11-10 15:03:58 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูนำ้อ้อย คุณดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-11-10 14:36:45 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูวริศรา ชำนาญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-11-10 14:34:38 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
2021-11-10 14:13:30 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายนะรงค์​ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-11-10 14:10:35 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-11-10 13:22:42 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูสุภาภรณ์ กรแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟฟิก มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2021-11-10 13:18:18 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูญาตา ศรีโครต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-10 13:15:01 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูจณิสตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 7
2021-11-10 11:49:10 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 7
2021-11-09 17:10:10 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายนะรงค์ ทองน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-11-09 16:22:20 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-11-09 16:13:53 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-11-09 15:51:57 0
2021-11-09 15:51:57 0
2021-11-09 15:51:57 0
2021-11-09 15:51:55 นายวิษรุตต์ เมืองทา นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-11-09 14:57:53 นางอรวรรณ อานพรหม นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดกล่องสมองกล มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
2021-11-09 14:44:30 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-11-09 14:38:27 นางอรวรรณ อานพรหม นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-11-09 13:39:25 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
2021-11-08 16:15:49 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูบัวเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-11-08 16:07:50 นายจิตรภณ ชมภู่ ครูดวงจันทร์ สิงห์โสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์ฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-11-08 15:44:02 นางดวงตะวัน นามา นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2
2021-11-08 15:28:51 นางดวงตะวัน นามา นางสาวศุภรา จันทสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-11-05 02:17:25 0
2021-10-15 17:46:05 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายจีรวัฒน์ รัตนเทพบรรชากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-10-15 17:42:03 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายมานะ บุญเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-10-15 17:40:05 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายชินกร โสมภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครื่องเป่าลมไม้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2021-10-15 17:38:42 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นางกุมารี ทับทิมหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทยปฎิบัติตามถนัด มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-10-15 17:37:12 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา นายธีรวัฒน์ พันธ์แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-10-12 15:02:36 นางดวงตะวัน นามา นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-10-12 14:59:14 นางดวงตะวัน นามา นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกราฟิกขั้นสูง มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-10-12 14:38:22 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานเย็บ ปักด้วยมือ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-10-12 14:34:59 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางสาวนุชนาฏ พันแนบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนทนาภาษาจีน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-10-12 14:32:35 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายนิกร หล้าน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Premiere Pro มัธยมศึกษาปีที่ 5 5
2021-10-12 11:16:14 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายภัทรพล พิมพา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การปกครองและการเมืองไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 6
2021-10-11 15:42:15 นางกัญญา หมื่นชนะ Miss Zhe Menglin กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนฟัง-พูด 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
2021-10-11 14:21:46 นางอรวรรณ อานพรหม นางกรทิพย์ มาอยู่วัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1
2021-10-11 12:58:43 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3
2021-10-11 11:53:09 นางกัญญา หมื่นชนะ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-10-11 11:46:52 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 5 7
2021-10-11 11:45:57 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูมณี ด้วงนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 6
2021-10-11 11:44:43 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ครูนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-10-11 10:47:13 นางกัญญา หมื่นชนะ น.ส.นิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-10-11 10:42:37 นางกัญญา หมื่นชนะ ว่าที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริยวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-10-08 09:38:51 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายนิรุตต์ มูลสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-10-07 13:17:43 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร นางสาวนิตยา ชาตินันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-10-07 13:13:12 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายรชฏ แก้วเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-10-07 11:32:49 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นายสายรุ้ง พรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7
2021-10-06 15:21:57 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวสุพัตรา พวงเหล็ก (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-10-06 15:11:17 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวมะลิวัลย์ จันมูล (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-10-06 14:52:20 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นายศุภชัย อานพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 2
2021-10-06 14:51:01 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางกัญญา หมื่นชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1
2021-10-06 14:47:51 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางปรารถนา บุญนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-10-06 14:46:11 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (นศป.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-10-06 14:36:45 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2021-10-06 14:05:25 นางทาริกา วงศ์แก้ว นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-10-06 13:59:42 นางทาริกา วงศ์แก้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 7
2021-10-06 11:55:32 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างเชื่อมไฟฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-10-06 11:50:48 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสุกัญญา ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานสม็อค มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-10-06 11:44:10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวรินญภัช มิไพทูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ DIY 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2021-10-05 15:31:37 นางวนิดา สารสิทธิ์ นายอนุรักษื เพชรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แคลคูลัส มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-10-05 15:23:18 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-10-05 15:20:23 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กระโปร่งวัยรุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-10-05 15:17:18 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นายยุทธนา นาอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขนมไทย 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-10-05 15:11:12 นางดวงตะวัน นามา นายณัฐวุฒิ ชัยนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2021-10-05 15:07:07 นางวนิดา สารสิทธิ์ นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1
2021-10-05 14:23:56 นางดวงตะวัน นามา บัณฑิต พวงดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง มัธยมศึกษาปีที่ 4 4
2021-10-05 14:21:10 นางดวงตะวัน นามา นางสาวดวงกมล ธูปหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนกลาง 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7
2021-10-05 14:16:15 นางดวงตะวัน นามา นางสกุลยา พรมเท้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารและการเปลี่ยนแปลง มัธยมศึกษาปีที่ 4 5
2021-10-05 14:12:18 นางดวงตะวัน นามา นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-10-05 14:08:21 นางดวงตะวัน นามา นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2
2021-10-05 14:02:45 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางวนิดา สารสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อาเซียนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-10-05 13:59:15 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 1
2021-10-05 13:57:56 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ นางพวงรัตน์ จิตอารี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2
2021-10-05 11:38:29 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2021-10-05 10:53:14 นางสาววิรัตน์ คำเขียน Mr. Matthew Pugliese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1
2021-10-05 10:39:28 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นางสาวชลลดา จันทะอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศสาตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
2021-10-05 10:37:13 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายอนุรักษ์ เพชรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศสาตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 4
2021-10-05 10:34:53 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า นายนิมิตร ตันติวโรดม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาตร์5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1
2021-10-05 10:28:19 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ นางสาวกมลวรรณ อิงขนร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1