ข้อมูลการจัดการเรียนรู้

วันพฤหัส ที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


คำอธิบาย
*หากสอนคาบเดียวให้เลือกที่เมนู "คาบที่" หากสอน 2 คาบให้เลือกเมนู "ถึงคาบที่"
*ให้บันทึกการสอนครั้งละห้องเรียน สอนกี่ห้องก็บันทึกครั้งละห้องเท่ากับจำนวนห้องที่สอน
*คาบที่ จะปรากฏให้เลือกเมื่อถึงเวลาสอน

   สรุปการเข้าเรียนในรายวิชา