ข้อมูลการจัดการเรียนรู้

วันอังคาร ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


คำอธิบาย
*หากสอนคาบเดียวให้เลือกที่เมนู "คาบที่" หากสอน 2 คาบให้เลือกเมนู "ถึงคาบที่"
*ให้บันทึกการสอนครั้งละห้องเรียน
*คาบที่ จะปรากฏให้เลือกเมื่อถึงเวลาสอน

   สรุปการเข้าเรียนในรายวิชา