https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่

 

 

ข้อมูลทั่วไป : โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

อัตลักษณ์ : ความมีวินัย

เอกลักษณ์ : กองพันชมพูฟ้า

พันธกิจ (Mission) : 
พันธกิจข้อ 1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
พันธกิจข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
พันธกิจข้อ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พันธกิจข้อ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษา
พันธกิจข้อ 5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจข้อ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
พันธกิจข้อ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ วิชาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพ
3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) :
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการทำงาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

 


 

ข้อมูล : ข้อมูลโรงเรียนหนองไผ่ เผยแพร่โดย : Webmaster View : 42796
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.210.151.5
Online อยู่ : 8
วันนี้ 94
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 5,616
ปีนี้ 5,988
รวมทั้งหมด
Record: 460 (11.07.2024)
( Counter 18-07-2024 )