https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

ประวัติ โรงเรียนหนองไผ่

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของอำเภอหนองไผ่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอำเภอ การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ทำหนังสือไปที่อำเภอหนองไผ่ ขอให้อำเภอทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงือนไขว่าอำเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอำเภอหนองไผ่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้สำเร็จ ได้จัดสรรที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้สำหรับตั้งสถานที่ราชการของอำเภอหนองไผ่

สำหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ ร่วมกันจัดงานวันครู (15-17 มกราคม 2507) เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ วุฒิ กศ.ษ. ดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่ อีก 1 คนปีการศึกษา 2507 เปิดทำการเรียนการสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้งแรกมีนักเรียน 19 คน ชาย 16 คน หญิง 3 คน นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ เป็นครูประจำชั้น

โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นลำดับ นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามลำดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี คณะศิษย์เก่าและครู-อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ “อาจารย์ชนินทร์ สุพลพิชิต” เพื่อนำดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป

โรงเรียนในพระสังฆราชูปถัมภ์

ปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระเมตตาธิคุณ โปรดรับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่เข้าเฝ้าเพื่อถวายตัวและรับพระโอวาท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างหอพระ "พระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์" พระพุทธประจำพระองค์ที่ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ ซึ่งโรงเรียนหนองไผ่ได้ดำเนินการทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้นำความขึ้นกราบทูล เพื่อขอประทานพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานให้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2530 ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ตราประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนหนองไผ่ลักษณะเป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจตัวอักษร น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่อยู่ภายใต้ฉัตร 3 ชั้น หมายถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตารับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า "โรงเรียนหนองไผ่" และ "ในพระสังฆราชูปถัมภ์" โค้งตามลักษณะวงกลม

สีประจำโรงเรียน

  • สีชมพู ██ หมายถึง ผู้มีความรักในเพื่อนมนุษย์ รักความก้าวหน้า รักความสามัคคี
  • สีฟ้า ██ หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส ใฝ่ดี มีคุณธรรม มีใจบริสุทธิ์

 

เพลงประจำโรงเรียน

  • เพลง มาร์ชชมพูฟ้า (ทำนอง, คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)

  • เพลง ดอกฟ้าสีชมพู (ทำนอง, คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)

 

 

 

ข้อมูล : ประวัติ โรงเรียนหนองไผ่ เผยแพร่โดย : Webmaster View : 46807
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.210.151.5
Online อยู่ : 3
วันนี้ 100
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 5,622
ปีนี้ 5,994
รวมทั้งหมด
Record: 460 (11.07.2024)
( Counter 18-07-2024 )