คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายพัชริน   ภู่ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์   ขูรวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ
4. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
5. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
6. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
7. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
8. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
9. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
10. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
11. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
12. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
1. นางสาวอารีรัตน์   ขูรวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
3. นางปรารถนา   แจ่มอ่วมครูกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
6. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการ
7. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูกรรมการ
8. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
9. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
11. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
12. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
13. นางญาตา   ศรีโคตรครูกรรมการ
14. นายภัทรพล   พิมพาครูกรรมการ
15. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
16. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการ
17. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
18. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูกรรมการ
19. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการ
20. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
21. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการ
22. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
23. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
1. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
3. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
5. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
6. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
7. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง บันทึกภาพ
1. นายนิกร   หล้าน้อยครูประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
3. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
4. นายโฆษกะ   สมานฉันท์ครูกรรมการ
5. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
6. นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ครูกรรมการ
7. นายกิตติชัย   ทองมาครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
1. นายราชัย   แก้วยศครูประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์   วงศ์แก้วครูกรรมการ
3. นางทาริกา   วงศ์แก้วครูกรรมการ
4. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
5. นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
3. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
4. นางสาววริศรา   ชำนาญพันธ์ครูกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
6. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ
1. นางโรจณา   มาคานครูประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการ
3. นางสมพิษ   สุทธะกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์   ทองโคตรกรรมการ
5. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางอรสา   เสาโกมุทครูประธานกรรมการ
2. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการ
3. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
4. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
6. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
3. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
6. นายนะรงค์   ชัยนอกครูกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
3. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (คณิตศาสตร์ )
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นางโชติรส   เปลี่ยมไชยครูรองประธาน
3. นางสุมิตตา   ชนะพันธ์ครูกรรมการ
4. นางสาววิยดา   ขุนพรหมครูกรรมการ
5. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
7. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
8. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
9. นางสาวจิรวดี   แก้วมีครูกรรมการ
10. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
11. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
12. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาววรวลัญช์   ทองโคตรครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (วิทยาศาสตร์)
1. นางอรวรรณ   อานพรหมครูประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรา   จันทสิงห์ครูรองประธาน
3. นางสาวมัลลิกา   ม่วงเล็กครูกรรมการ
4. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
5. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
6. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา   นาราศรีครูกรรมการ
8. นางดวงจันทร์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
9. นางสาวจิตรวดี   ภักดีสารครูกรรมการ
10. นางวีรนุช   ทองน้อยครูกรรมการ
11. นางสาวจินตนา   วันสารครูกรรมการ
12. นางสาวศิริประภา   ชูเชิดครูกรรมการ
13. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
14. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
15. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูรครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาไทย)
1. นางปรารถนา   แจ่มอ่วมครูประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ครูรองประธาน
3. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
5. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
6. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการ
7. นางเริงฤดี   โสภาไชยครูกรรมการ
8. นางสาวเจริญ   ผลฉัตรครูกรรมการ
9. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
10. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ภาษาต่างประเทศ)
1. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูรองประธาน
3. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
4. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการ
5. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร   วันแต่งครูกรรมการ
7. นางสาวจีรนันท์   แก่นเสาครูกรรมการ
8. นางสาววริศรา   ชำนาญพันธ์ครูกรรมการ
9. นายชวุฒิ   มากมิ่งครูกรรมการ
10. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการ
11. นางรัชนีกร   ตาลเพชรครูกรรมการ
12. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ศิลปะ)
1. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูรองประธาน
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการ
5. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
1. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา   ตันติวโรดมครูรองประธาน
3. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
4. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
6. นายชนินทร์   วงศ์แก้วครูกรรมการ
7. นางทาริกา   วงศ์แก้วครูกรรมการ
8. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการ
9. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการ
10. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
11. นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติครูกรรมการ
12. นางสาวกนกกาญจน์   การะเกษครูกรรมการ
13. นางสาวจุฑาพร   เบ้าทองครูกรรมการ
14. นางสาวใจแก้ว   อ้อชัยภูมิครูกรรมการ
15. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
16. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการ
17. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้วครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
3. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
4. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
4. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
5. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
6. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (กิจกรรมสภานักเรียน)
1. นางญาตา   ศรีโคตรครูประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการ
3. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์   แก่นเสาครูกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ   เบ้าทองครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานเศรษฐกิจพอเพียง)
1. นายศุภชัย   อานพรหมครูประธานกรรมการ
2. นางสุมิตตา   ชนะพันธ์ครูกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
4. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
5. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
6. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานแนะแนวการศึกษา)
1. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา   ม่วงเล็กครูกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
4. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการ
6. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (งานอาเซียนศึกษา)
1. นายภัทรพล   พิมพาครูประธานกรรมการ
2. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการ
3. นางปรารถนา   บุญนาคครูกรรมการ
4. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการ
5. นางสาววริศรา   ชำนาญพันธ์ครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
1. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
4. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
1. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูประธานกรรมการ
2. นางกัญญา   หมื่นชนะครูรองประธาน
3. นางปรารถนา   บุญนาคครูกรรมการ
4. นางพวงรัตน์   จิตอารีครูกรรมการ
5. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
6. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
7. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
8. นายรชฏ   แก้วเกิดครูกรรมการ
9. นางญาตา   ศรีโคตรครูกรรมการ
10. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการ
11. นายภัทรพล   พิมพาครูกรรมการ
12. นางกรรณิการ์   หัสนัยครูกรรมการและเลขานุการ
13. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นายพิพัฒน์   ธะภีรย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์   คำทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
3. นายจาตุรนต์   ศรีไทยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา   ดีน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวนิสา   ทองมุขนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นางสาวชญาภา   กางถิ่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นางสาวเมทินี   แควป่าสักนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นางสาวบุษยมาศ   หัดทะวงศ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นายกิตติชัย   สมศรีโยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวศศิธร   บุญสมภักดิ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวจิราพร   ภูนเต่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางสาวณัชภัค   สุดหอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
13. นางสาวภัทรสุดา   บุตรวงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. นางสาวพิกุลแก้ว   กาษรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
15. นางสาวณัฐวดี   ทุมขันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
16. นางสาวธนัตดา   แวดไธสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ