รายชื่อนักเรียน
ที่ ห้องเรียน จำนวน รายชื่อ
1มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 45
2มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 45
3มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 45
4มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 45
5มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 45
6มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 45
7มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 44
8มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 43
9มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 43
10มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 45
11มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 45
12มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 45
13มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 43
14มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 44
15มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 44
16มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 43
17มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 44
18มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 39
19มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 43
20มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 42
21มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 42
22มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 43
23มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 42
24มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 42
25มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 42
26มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 42
27มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 39
28มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 40
29มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 37
30มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 38
31มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 38
32มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 38
33มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 38
34มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 38
35มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 45
36มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 44
37มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 44
38มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 35
39มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 34
40มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 33
41มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 36
42มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 43
43มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 44
44มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 43
45มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27
46มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 28
47มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 25