ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองไผ่ สพม.40
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
 • นายพัชริน ภู่ชัย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • Alex's Avatar
 • นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
ชมพู-ฟ้า วันนี้
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3
ข่าวการศึกษาต่อ TCAS61 รอบแรกแฟ้มสะสมงาน(ม.6/1)
 • 1. นางสาวนภาพร ตั้งพาณิชย์กิจ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาสถาปัตยกรรมหลัก/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารบาดกระบัง
 • 2. นางสาวฐินรินทร์ แนวบุตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • 3. นายสิทธิโชค วิทยา
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์/ สาขาอนามัยชุมชน/มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 4. นางสาวไพลิน พรหมเดช
 • คณะการจัดการ/สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร/สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
ข่าวการศึกษาต่อ TCAS61 รอบแรกแฟ้มสะสมงาน(ม.6/2)
 • 1. นายชนากานต์ จันตืน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2. นางสาวสุธาวี สุขคงเจริญ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขานิเทศศาสตร์เกษตร/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 3. นายชนาภิวัฒน์ โสดา
 • คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 4. นางสาวลัลนา ทองสุข
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • 5. นางสาวณัฐริกา โพธิ์นา
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ/สาขานิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 6. นายสิทธิ์พงศ์ บัวทอง
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์/สาขาการจัดการวัฒนธรรม/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 7. นางสาวจันทกาญจน์ ห้อยดอกหอม
 • คณะวิทยาการจัดการ/สาขาบัญชี/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 8. นายพอ พูลเขตกิจ
 • คณะการสื่อสารมวลชน/สาขาวิทยุกระจายเสียง/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวการศึกษาต่อ TCAS61 รอบแรกแฟ้มสะสมงาน(ม.6/3)
 • 1. นางสาวชลลดา แดงคำ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาภาษาไทย(คบ.5ปี)/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 2. นายนิธิวัช เรืองสกุล
 • คณะศิลปศาสตร์/สาขาธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 3. นางสาวจินดารัตน์ อ่อนฉ่ำ
 • คณะรัฐศาสตร์/สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรภาคปกติ 4 ปี/มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • 4. นางสาวศุภาพิชญ์ แสงสงค์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์/สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร4ปี/มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • 5. นางสาวประภัสสร บุญสิงห์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาสาธารณสุข 4 ปี/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สารสนเทศโรงเรียนหนองไผ่
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก!!
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
ตารางสอนสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2560 คลิ๊ก!! Cr : Admin Date :31-10-2560
เว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ คลิ๊ก!!