Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
19/ 0
ห้อง 2204
2
รับเอง
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
18/ 0
ตึกพราวพัสสร 5/4
3
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
18/ 0
รื่นเรงรมณ์
4
รับเอง
All Event 8th นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
18/ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
5
ออนไลน์
สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว
19/ 0
สหกรณ์
6
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
20/ 0
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
7
ออนไลน์
แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
18/ 6
ห้องแนะแนว
8
ออนไลน์
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา  ชนะพันธ์
18/ 0
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
9
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงศ์แก้ว
18/ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
10
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
18/ 0
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
11
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
18/ 0
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
12
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี
18/ 0
ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
13
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
18/ 0
ห้องคอม4102
14
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
18/ 0
สวนไผ่กิมซุง
15
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม
18/ 0
อาคารภักษา
16
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาวชาริณา ศรีเหรา
18/ 6
ห้องโสตทัศนศึกษา
17
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
18/ 0
ห้องเรียน ม.2/8
18
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
18/ 1
ห้อง 2102
19
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
18/ 0
ห้องเกียรติยศ
20
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
18/ 0
ห้อง ม.6/2
21
ออนไลน์
หมอดิน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
18/ 0
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
22
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
18/ 0
ห้อง To Be Number One
23
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
18/ 1
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
18/ 0
ข้างห้องพักครูพละฯ
25
ออนไลน์
ดาราศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา
18/ 0
ห้อง 2103
26
ออนไลน์
อาเซี่ยนศึกษา นางปรารถนา บุญนาค
18/ 0
ห้องเรียน 5203
27
ออนไลน์
รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา
19/ 1
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
28
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
18/ 0
ห้อง 5305
29
ออนไลน์
นิทานชาดก นางญาตา ศรีโคตร
18/ 0
ห้องสภานักเรียน
30
ออนไลน์
ยสร.ต้านยาเสพติดและอบายมุข นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
18/ 0
ห้องพยาบาล
31
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
80/ 0
สำนักงาน นศท.
32
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย
80/ 0
สำนักงาน นศท.
33
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
50/ 1
สำนักงาน นศท.
34
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
18/ 1
ห้อง Active Bord
35
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
18/ 5
ห้อง 2203
36
รับเอง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
23/ 0
อาคารพัสตรา
37
ออนไลน์
พิชิต O-Net ภาษาไทยของ นร.ม.6 นางสาวเจริญ ผลฉัตร
18/ 0
ห้องจิตตะ รับ 18 คน
ทั้งหมด 776 คน / ลงทะเบียนแล้ว 24 คน / เหลือ 752 คน