Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร 19/ 0 ห้อง 2204
2
รับเอง
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม 18/ 0 ตึกพราวพัสสร 5/4
3
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์ 18/ 0 รื่นเรงรมณ์
4
รับเอง
All Event 8th นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ 18/ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
5
ออนไลน์
สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว 19/ 0 สหกรณ์
6
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา 20/ 0 ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
7
ออนไลน์
แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ 18/ 6 ห้องแนะแนว
8
ออนไลน์
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา  ชนะพันธ์ 18/ 0 สวนเศรษฐกิจพอเพียง
9
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงศ์แก้ว 18/ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
10
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นายชนินทร์  วงศ์แก้ว 18/ 0 ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
11
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม 18/ 0 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
12
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี 18/ 0 ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
13
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า 18/ 0 ห้องคอม4102
14
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร 18/ 0 สวนไผ่กิมซุง
15
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม 18/ 0 อาคารภักษา
16
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาวชาริณา ศรีเหรา 18/ 6 ห้องโสตทัศนศึกษา
17
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร 18/ 0 ห้องเรียน ม.2/8
18
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก 18/ 1 ห้อง 2102
19
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า 18/ 0 ห้องเกียรติยศ
20
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม 18/ 0 ห้อง ม.6/2
21
ออนไลน์
หมอดิน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก 18/ 0 สวนเศรษฐกิจพอเพียง
22
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว 18/ 0 ห้อง To Be Number One
23
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย 18/ 1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค 18/ 0 ข้างห้องพักครูพละฯ
25
ออนไลน์
ดาราศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา 18/ 0 ห้อง 2103
26
ออนไลน์
อาเซี่ยนศึกษา นางปรารถนา บุญนาค 18/ 0 ห้องเรียน 5203
27
ออนไลน์
รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา 19/ 1 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
28
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล 18/ 0 ห้อง 5305
29
ออนไลน์
นิทานชาดก นางญาตา ศรีโคตร 18/ 0 ห้องสภานักเรียน
30
ออนไลน์
ยสร.ต้านยาเสพติดและอบายมุข นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ 18/ 0 ห้องพยาบาล
31
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน 80/ 0 สำนักงาน นศท.
32
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย 80/ 0 สำนักงาน นศท.
33
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน 50/ 1 สำนักงาน นศท.
34
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์ 18/ 1 ห้อง Active Bord
35
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม 18/ 5 ห้อง 2203
36
รับเอง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว 23/ 0 อาคารพัสตรา
37
ออนไลน์
พิชิต O-Net ภาษาไทยของ นร.ม.6 นางสาวเจริญ ผลฉัตร 18/ 0 ห้องจิตตะ รับ 18 คน
ทั้งหมด 0 คน / ลงทะเบียนแล้ว 24 คน / เหลือ -24 คน