ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
   ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ   
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
*หากสมัครแล้วไม่พบรายชื่อให้ติดต่อ ครูนิมิตร ตันติวโรดม โทร : 081-785-4331 | ครูน้ำอ้อย คุณดี โทร : 088-698-2915 ในเวลาราชการ

เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1001 เด็กหญิงจิรธิดา ลึกมณี เรียบร้อย
1002 เด็กหญิงนพลักษ์ ครอบบัวบาน เรียบร้อย
1003 เด็กหญิงพิมพ์พจี วรรณศิริ เรียบร้อย
1004 เด็กหญิงนพภัสสร พาคำ เรียบร้อย
1005 เด็กหญิงอิสยา แก้วเกิด เรียบร้อย
1006 เด็กหญิงภัทรธิดา นาคทรัพย์ เรียบร้อย
1007 เด็กหญิงภัทรมน กรีลาวาท เรียบร้อย
1008 เด็กหญิงศุภิรัณญา ศิริโพธิ์แพง เรียบร้อย
1009 เด็กชายภพกฤต รณภพรัตนกุล เรียบร้อย
1010 เด็กชายอติวิชญ์ ศรีบัวรมย์ เรียบร้อย
1011 เด็กหญิงเบญญาดา ป้องชาลี เรียบร้อย
1012 เด็กชายณัฐดนัย นิลมูล เรียบร้อย
1013 เด็กชายกิตติธัช นาราศรี เรียบร้อย
1014 เด็กหญิงชลดา สุขเจริญ เรียบร้อย
1015 เด็กชายกรวัฒน์ แก้วเวียง เรียบร้อย
1016 เด็กหญิงทักษอร อาสัยนา เรียบร้อย
1017 เด็กชายกิตติพงศ์ พึ่งจาบ เรียบร้อย
1018 เด็กชายพชรพล คำเผี่ยน เรียบร้อย
1019 เด็กหญิงสุธาริณี บำรุงสุข เรียบร้อย
1020 เด็กหญิงสุุรัตน์ติกานต์ น้อยเจริญ เรียบร้อย
1021 เด็กชายสิทธิชัย เชื้อหงษ์ เรียบร้อย
1022 เด็กหญิงปพิชญา ศรีชนะ เรียบร้อย
1023 เด็กหญิงทอฝัน ปั้นกลาง เรียบร้อย
1024 เด็กหญิงอภัชญา กระจ่างคุณ เรียบร้อย
1025 เด็กชายคณิศร สุขเข็มมา เรียบร้อย
1026 เด็กชายศิวกร ด้วงเหม็น เรียบร้อย
1027 เด็กชายอภิโชค คำแอด เรียบร้อย
1028 เด็กหญิงวรรณธิดา สูนปั้ง เรียบร้อย
1029 เด็กหญิงพรวรี เสือขุนชัย เรียบร้อย
1030 เด็กหญิงอารยา ชาญบรรพต เรียบร้อย
1031 เด็็กชายเสกสันต์ วิไลวรรณ์ เรียบร้อย
1032 เด็กหญิงพรนภัทร แก้วสา เรียบร้อย
1033 เด็กหญิงไอรดา สุระทศ เรียบร้อย
1034 เด็กชายธวัชชัย เอี้ยงลี้ เรียบร้อย
1035 เด็กชายกิตติพงศ์ ทาแกง เรียบร้อย
1036 เด็กหญิงกวินธิดา ชันธุระ เรียบร้อย
1037 เด็กหญิงจิรัชญา แก้วดอก เรียบร้อย
1038 เด็กหญิงศิวารินทร์ อุดมดี เรียบร้อย
1039 เด็กหญิงอุสิชา เกิดศรีเหล็ก เรียบร้อย
1040 เด็กหญิงชนิดาภา จันประทักษ์ เรียบร้อย
1041 เด็กชายรชต พึ่งธรรม เรียบร้อย
1042 เด็กชายปวินทกานต์ ปากหวาน เรียบร้อย
1043 เด็กชายภาคิน โสปัญโญ เรียบร้อย
1044 เด็กหญิงณัฏฐา โตคมขำ เรียบร้อย
1045 เด็กชายกษมา ปริญญารัตเมธี เรียบร้อย
1046 เด็กหญิงศิุภิภา พิริยะตะกูล เรียบร้อย
1047 เด็กหญิงกนกวรรณ คงดี เรียบร้อย
1048 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์สำเภา เรียบร้อย
1049 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ บุญสิงห์ เรียบร้อย
1050 เด็กหญิงกุลลณัฐดา สีน้ำเงิน เรียบร้อย
1051 เด็กหญิงชิดชนก สุขเกษม เรียบร้อย
1052 เด็กหญิงวรรณภา คำแพง เรียบร้อย
1053 เด็กชายสมศักดิ์ ทะศิลา เรียบร้อย
1054 เด็กหญิงนิชาดา แก้วจันทร์ เรียบร้อย
1055 เด็กชายพงศภร นะโนนชัย เรียบร้อย
1056 เด็กชายธนวิชญ์ จันทรบุตร เรียบร้อย
1057 เด็กหญิงสุภัคญาตรา ศรีสำเริง เรียบร้อย
1058 เด็กชายธเนศ ตรีรัตน์ เรียบร้อย
1059 เด็กหญิงรัตติกาญจน์ พันธ์ยาว เรียบร้อย
1060 เด็กหญิงจารุหทัย เกษาอาด เรียบร้อย
1061 เด็กชายอานันทชัย ทับทิมหิน เรียบร้อย
1062 เด็กหญิงชิดชนก ตาปู่ เรียบร้อย
1063 เด็กหญิงปูริดา แผงเวช เรียบร้อย
1064 เด็กหญิงธารทิพย์ คำเวียง เรียบร้อย
1065 เด็กหญิงภาสินี หอมหวล เรียบร้อย
1066 เด็กหญิงชญานิษฏ์ ชาญเขตการ เรียบร้อย
1067 เด็กหญิงพิศนันท์ ทองพุธ เรียบร้อย
1068 เด็กชายจิรพัฒน์ พุ่มชะเอม เรียบร้อย
1069 เด็กชายศุภณัฐ เจิมเฉลิม เรียบร้อย
1070 เด็กชายวรวิช มีป้อง เรียบร้อย
1071 เด็กชายธีรภัทร คำรุ่น เรียบร้อย
1072 เด็กชายกรนรินทร์ เกิดสมบูรณ์ เรียบร้อย
1073 เด็กหญิงปิ่นมุก ขุมทรัพย์ เรียบร้อย
1074 เด็กหญิงชฎาพร ทุ่มเกตุ เรียบร้อย
1075 เด็กหญิงขนิษฐา ศรีประเสริฐ เรียบร้อย
1076 เด็กหญิงอัญชิษฐา กาญจนรัชต์ เรียบร้อย
1077 เด็กชายศุุภรากร ก้อนไข่นก เรียบร้อย
1078 เด็กหญิงตติยา ทองป้อม เรียบร้อย
1079 เด็กหญิงกมลชนก เมืองคูณ เรียบร้อย
1080 เด็กชายอภิภูมิ วันเมือง เรียบร้อย
1081 เด็กชายคุณากร แสงสุข เรียบร้อย
1082 เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์อินทร์ เรียบร้อย
1083 เด็กชายภูริภัทธ์ บุญชู เรียบร้อย
1084 เด็กชายธนภัทร ใจหาญ เรียบร้อย
1085 เด็กหญิงธนวรรณ กีเกียง เรียบร้อย
1086 เด็กชายดุษฎี ศรีดาเวียง เรียบร้อย
1087 เด็กชายณัฐชกร ควรประเสริฐ เรียบร้อย
1088 เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยชมพล เรียบร้อย
1089 เด็กหญิงเพ็ญสิริ เที่ยงธรรม เรียบร้อย
1090 เด็กหญิงกชนิภา พิมเขียว เรียบร้อย
1091 เด็กชายพิสิษฐ์ ตำนาน เรียบร้อย
1092 เด็กชายสุภเวช ยะปัญญา เรียบร้อย
1093 เด็กหญิงภัทราพร วัฒนวิศักดิ์ เรียบร้อย
1094 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันดูลย์ เรียบร้อย
1095 เด็กหญิงหฤทชนัน ละอองเภา เรียบร้อย
1096 เด็กชายศุฤชัย แจ้งภูเขียว เรียบร้อย
1097 เด็กชายชัยพงศ์ ป้อมสันเทียะ เรียบร้อย
1098 เด็กหญิงอณัชญาพร เส็งเอี่ยม เรียบร้อย
1099 เด็กชายพัชร์วรรษ รวงสง่า เรียบร้อย
1100 เด็กชายบดินทร์ ทนงรบ เรียบร้อย
1101 เด็กชายสาริศ มีตรี เรียบร้อย
1102 เด็กหญิงปาลิตา บุญลือ เรียบร้อย
1103 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ สุวรรณทอง เรียบร้อย
1104 เด็กหญิงลลิตา จันทร์จิตร เรียบร้อย
1105 เด็กหญิงวิดาภา ธรรมจักร์ เรียบร้อย
1106 เด็กหญิงรัตนาวดี กลับกระโทก เรียบร้อย
1107 เด็กชายพัฒธิวัฒน์ สุขนวล เรียบร้อย
1108 เด็กชายอัษฎายุทธ ลานสัดทัด เรียบร้อย
1109 เด็กชายพลกฤต ดีพา เรียบร้อย
1110 เด็กหญิงหยกผกา โทนสกุล เรียบร้อย
1111 เด็กหญิงนิศากร ยศม้าว เรียบร้อย
1112 เด็กหญิงณัฐชยา ทับทิมไทย เรียบร้อย
1113 เด็กหญิงสุุธินันท์ ประชุมเหล็ก เรียบร้อย
1114 เด็กหญิงเจนจิรา นาป้อม เรียบร้อย
1115 เด็กหญิงญาณิศา ทบคลัง เรียบร้อย
1116 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ ขันทอง เรียบร้อย
1117 เด็กชายอัชรายุ หรั่งเอม เรียบร้อย
1118 เด็กหญิงฐาปนี คมคาย เรียบร้อย
1119 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้วยม เรียบร้อย
1120 เด็กหญิงธาริษา สุธรรมา เรียบร้อย
1121 เด็กหญิงณัฏฐณิชา รนที เรียบร้อย
1122 เด็กชายพงศ์รพี ขำหรุ่น เรียบร้อย
1123 เด็กหญิงภัทรปภา สุวรรณชาติ เรียบร้อย
1124 เด็กหญิงอุณากรรณ นามวิจิตร เรียบร้อย
1125 เด็กหญิงรพีพรรณ ราชเสนา เรียบร้อย
1126 เด็กชายจิรสิน มูลณี เรียบร้อย
1127 เด็กหญิงชามันดา มาใหญ่ เรียบร้อย
1128 เด็กชายกิตติทัต สุรินาม เรียบร้อย
1129 เด็กหญิงธัญชนก ผิวทอง เรียบร้อย
1130 เด็กหญิงกนกกุล สิงห์ทอง เรียบร้อย
1131 เด็กหญิงพรนภา คำมงคล เรียบร้อย
1132 เด็กชายศิวะ มากเฟื้อง เรียบร้อย
1133 เด็กชายสิทธิพงศ์ เพ็งบุญรอด เรียบร้อย
1134 เด็กชายอัครเดช โพธิ์น้อย เรียบร้อย
1135 เด็กชายณัฐชานนท์ จันทร์ทอง เรียบร้อย
1136 เด็กหญิงธฤษวรรณ กิจธนะทรัพย์ เรียบร้อย
1137 เด็กหญิงณรินธร ชมที เรียบร้อย
1138 เด็กหญิงเกรียงไกร หาญคำ เรียบร้อย
1139 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยเจริญ เรียบร้อย
1140 เด็กหญิงสุพรรษา นารวง เรียบร้อย
1141 เด็กชายธันวา บุญสุวรรณ์ เรียบร้อย
1142 เด็็กชายศุภกร แสงสาย เรียบร้อย
1143 เด็กชายมังกร เพื่อนแสงคราม เรียบร้อย
1144 เด็กหญิงปิยมาศ เขียวขุนศรี เรียบร้อย
1145 เด็กหญิิงชนิศศา ไชยวงศ์ เรียบร้อย
1146 เด็กชายณฐวัฒน์ อินทสิงห์ เรียบร้อย
1147 เด็กหญิงพิชชาพร พรมดี เรียบร้อย
1148 เด็กชายบุญสงค์ แก้วประสงค์ เรียบร้อย
1149 เด็กชายเดชฤทธิ์ จิตรสมัคร เรียบร้อย
1150 เด็กหญิงโชติมา จำปาขาว เรียบร้อย
1151 เด็กชายภาสกร ยิ้มยินดี เรียบร้อย
1152 เด็กชายอรรพร วงษ์วัติ เรียบร้อย
1153 เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญยืน เรียบร้อย
1154 เด็กชายพิทยา คามะนา เรียบร้อย
1155 เด็กหญิงรุ่งศิริพร ชำนาญ เรียบร้อย
1156 เด็กหญิงพริมา ขันยศ เรียบร้อย
1157 เด็กชายกฤตวิทย์ ภูมิพรม เรียบร้อย
1158 เด็กชายฐิติพงศ์ เสียงเย็น เรียบร้อย
1159 เด็กชายนครินทร์ พักใส เรียบร้อย
1160 เด็กชายปกรณ์ ทองป้อม เรียบร้อย
1161 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บังอาจ เรียบร้อย
1162 เด็กหญิงฐิติมา วันเมือง เรียบร้อย
1163 เด็กชายวชิรวิทย์ สายทองมี เรียบร้อย
1164 เด็กชายศราวุฒิ ประมานนท์ เรียบร้อย
1165 เด็กหญิงวิมลพรรณ สายสังข์ เรียบร้อย
1166 เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญปาน เรียบร้อย
1167 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ช่วยมี เรียบร้อย
1168 เด็กชายขวัญนที คำตา เรียบร้อย
1169 เด็กหญิงภัทรธิดา วงศารี เรียบร้อย
1170 เด็กชายชยางกูร พรมมาก เรียบร้อย
1171 เด็กชายธนโชติ แก่นนาคำ เรียบร้อย
1172 เด็กหญิงปิยาภรณ์ สาระแสน เรียบร้อย
1173 เด็กชายอัครพัฒน์ สุระไชย เรียบร้อย
1174 เด็กหญิงศิริรัตน์ เปลาเล เรียบร้อย
1175 เด็กชายวิรัชสัณห์ พรมมาก เรียบร้อย
1176 เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิประภา เรียบร้อย
1177 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลุนทา เรียบร้อย
1178 เด็กชายวรกร กิรัมย์ เรียบร้อย
1179 เด็กหญิงศิริพร มุกดา เรียบร้อย
1180 เด็กหญิงณัฏฐมนปรียา เพ็ญฉาย เรียบร้อย
1181 เด็กชายรทาดา เทียนทอง เรียบร้อย
1182 เด็กหญิงสุธิดา เทพแก้ว เรียบร้อย
1183 เด็กหญิงกิตติยา มั่นเหมาะ เรียบร้อย
1184 เด็กชายคมสัน ใจดี เรียบร้อย
1185 เด็กชายอภิสิทธิ์ เทียมพิทักษ์ เรียบร้อย
1186 เด็กหญิงศิรประภา พรมนัน เรียบร้อย
1187 เด็กชายณัฐพงษ์ พรมมาก เรียบร้อย
1188 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหลาพวัง เรียบร้อย
1189 เด็กชายณัฐชัย เจนอารีย์ เรียบร้อย
1190 เด็กชายวีรภาพ ชาญบรรพต เรียบร้อย
1191 เด็กหญิงมนัสนันท์ แจ้ชัยภูมิ เรียบร้อย
1192 เด็กหญิงมีนา ศรีษะเกตุ เรียบร้อย
1193 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สุภา เรียบร้อย
1194 เด็กชายภาณุพล กางถิ่น เรียบร้อย
1195 เด็กหญิงอินมณี แนวสุภาพ เรียบร้อย
1196 เด็กหญิงปุญช์กนก ม่วงสน เรียบร้อย
1197 เด็กหญิงณัฐนันท์ ถิ่นทัพไทย เรียบร้อย
1198 เด็กชายวัชระพร กลีบเมฆ เรียบร้อย
1199 เด็กหญิงสาวิกา ซื่อเขียว เรียบร้อย
1200 เด็กหญิงพรพรรณ วิไลรัตน์ เรียบร้อย
1201 เด็กณัฏฐ์กิตต์ ห่อมณีรัตน์ เรียบร้อย
1202 เด็กหญิงนภสร ผ่องสนาม เรียบร้อย
1203 เด็กชายธีรพันธ์ โพธิ์อ่อน เรียบร้อย
1204 เด็กชายพชร แดงแตง เรียบร้อย
1205 เด็กหญิงวริศรา ทานน้ำ เรียบร้อย
1206 เด็กหญิงปิ่นมณี โสประดิษฐ เรียบร้อย
1207 เด็กหญิงสายใจ ชาญเดช เรียบร้อย
1208 เด็กชายจารุพัฒน์ คัดคอย เรียบร้อย
1209 เด็กชายพัสกร นาน้ำเชี่ยว เรียบร้อย
1210 เด็กหญิงสุณันญา ลาคำ เรียบร้อย
1211 เด็กหญิงธยานีย์ จำเริญเมือง เรียบร้อย
1212 เด็กหญิงวริศรา ศาลา เรียบร้อย
1213 เด็กชายวรวุฒิ คำสุพรรณ์ เรียบร้อย
1214 เด็กหญิงวรัญญา โฮนกระโทก เรียบร้อย
1215 เด็กชายณัฐรัฐ พันจันดี เรียบร้อย
1216 เด็กชายวชิรเมธี ถือศิล เรียบร้อย
1217 เด็กหญิงสุกัญญา ภูครองหิน เรียบร้อย
1218 เด็กชายคันธพจน์ เจนวิถี เรียบร้อย
1219 เด็กหญิงชนัญธิดา เลไธสง เรียบร้อย
1220 เด็กชายภากรณ์ ออมสิน เรียบร้อย
1221 เด็กชายสุเมธ นาน้ำเชี่ยว เรียบร้อย
1222 เด็กหญิงจิตติมา ทองสุก เรียบร้อย
1223 เด็กหญิงปวันพัสตร์ วงศเทศ เรียบร้อย
1224 เด็กหญิงญาโณทัย มหานิล เรียบร้อย
1225 เด็กชายกรวิชญ์ ใจชื้น เรียบร้อย
1226 เด็กหญิงชนะลักษณ์ ประมาพันธ์ เรียบร้อย
1227 เด็กหญิงชโลชา ผาแดง เรียบร้อย
1228 เด็กชายณัฐกิตติ์ ภาพันธ์ เรียบร้อย
1229 เด็กหญิงศุภัชญา แพภู่ทอง เรียบร้อย
1230 เด็กหญิงกรรณิกา ขึ้นทันตา เรียบร้อย
1231 เด็กหญิงสุทธิดา ชูโชติ เรียบร้อย
1232 เด็กหญิงอินทิรา เมืองอิน เรียบร้อย
1233 เด็กชายธนากร พิมเขียว เรียบร้อย
1234 เด็กหญิงนฤมล แพรดอก เรียบร้อย
1235 เด็กชายนฤเทพ พรมวัน เรียบร้อย
1236 เด็กหญิงกัญจนวัชร แพภู่ทอง เรียบร้อย
1237 เด็กหญิงพิชชาภา พรมดี เรียบร้อย
1238 เด็กชายเตชสิทธิ์ เบ้าคำ เรียบร้อย
1239 เด็กหญิงวิมลสิริ นาไชย เรียบร้อย
1240 เด็กชายรัฐศาสตร์ น้อยใจ เรียบร้อย
1241 เด็กหญิงพิมพ์นารา จันสีดา เรียบร้อย
1242 เด็กชายกิตติศักดิ์ นวกวงษ์ เรียบร้อย
1243 เด็กหญิงฐิติยา คำหอมกุล เรียบร้อย
1244 เด็กหญิงชัชชญา แซ่โคว้ เรียบร้อย
1245 เด็กชายธีรภัทร์ สุทธิประภา เรียบร้อย
1246 เด็กหญิงวราภรณ์ นากา เรียบร้อย
1247 เด็กชายศุภชัย บรรยงค์ เรียบร้อย
1248 เด็กชายภิติรัฐ บุญธัญญกิจ เรียบร้อย
1249 เด็กหญิงอภิสรา นารมย์ เรียบร้อย
1250 เด็กหญิงจันทร์นภา กรมหัวไผ่ เรียบร้อย
1251 เด็กหญิงพรชนก กำเนิดกลาง เรียบร้อย
1252 เด็กหญิงฐิติพร ต้นทอง เรียบร้อย
1253 เด็กชายรัฐนันท์ มหามงคลนุสรณ์ เรียบร้อย
1254 เด็กหญิงศิริพรรณ กันตุ่ม เรียบร้อย
1255 เด็กชายธีรเทพ สกุลหอม เรียบร้อย
1256 เด็กชายธนาพิพัฒน์ อินทชัย เรียบร้อย
1257 เด็กชายพีร์พิภพ ศรีหาบุตร เรียบร้อย
1258 เด็กหญิงสุภานิชา มีโพธิ์ เรียบร้อย
1259 เด็กหญิงดวงสว่าง แสงทอง เรียบร้อย
1260 เด็กหญิงกนกพร หล่มสัก เรียบร้อย
1261 เด็กชายธนากร สอนศรี เรียบร้อย
1262 เด็กหญิงศิรประภา ทองย้อม เรียบร้อย
1263 เด็กหญิงสุวิมล พิมพู เรียบร้อย
1264 เด็กชายอภินัทธ์ พรหมหลวงศรี เรียบร้อย
1265 เด็กหญิงทิฆัมพร ลอยเทียน เรียบร้อย
1266 เด็กชายธีรภัทร คำโมง เรียบร้อย
1267 เด็กหญิงอุษามณี สนิท เรียบร้อย
1268 เด็กหญิงชนาภา หว่างสิงห์ เรียบร้อย
1269 เด็กหญิงโชติรส จำปาขาว เรียบร้อย
1270 เด็กหญิงปวรวรรณ ตันเสน เรียบร้อย
1271 เด็กชายกวินธร โชติวรรณ เรียบร้อย
1272 เด็กหญิงกนกพร ทองเทพ เรียบร้อย
1273 เด็กหญิงสิริกัญญา สายวงศ์สอน เรียบร้อย
1274 เด็กชายกฤตกมลภัทร นิลพลอย เรียบร้อย
1275 เด็กหญิงสิริกร บุญพา เรียบร้อย
1276 เด็กหญิงธัญญรัตน์ จีนยี่ เรียบร้อย
1277 เด็กหญิงพิมลวรรณ สมพร เรียบร้อย
1278 เด็กชายเกรียงศักดิ์ พุดมี เรียบร้อย
1279 เด็กหญิงกัลยารัตน์ คุณแก้วอ้อม เรียบร้อย
1280 เด็กหญิงญาณภา ดวงสุนทร เรียบร้อย
1281 เด็กชายศุภกรณ์ หมู่อำพันธ์ เรียบร้อย
1282 เด็กหญิงวาสนา สีดา เรียบร้อย
1283 เด็กหญิงอมรรัตน์ มังคละคีรี เรียบร้อย
1284 เด็กชายชัยพิพัฒน์ ศรีวิชัย เรียบร้อย
1285 เด็กหญิงอภิญญา ประพาพันธ์ เรียบร้อย
1286 เด็กชายภัทรพล โพธิ์อ่อง เรียบร้อย
1287 เด็กชายภาคิน บุญประเสริฐ เรียบร้อย
1288 เด็กชายธีรเดช บุญปั้น เรียบร้อย
1289 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชาญพหล เรียบร้อย
1290 เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสุพล เรียบร้อย
1291 เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงนก เรียบร้อย
1292 เด็กหญิงกมลฉัตร กองชนะ เรียบร้อย
1293 เด็กชายอติยะ แสงอัครกุล เรียบร้อย
1294 เด็กหญิงกนกรัชต์ พิมาน เรียบร้อย
1294 เด็กหญิงสุภาวรรณ เเก้วกก เรียบร้อย
1296 เด็กชายศุภวิชญ์ เป้าใจสุข เรียบร้อย
1297 เด็กชายศิวดล พิมพ์สาลี เรียบร้อย
1298 เด็กชายณัฐพล เฉลิมสุข เรียบร้อย
1299 เด็กชายจิราวุฒิ เเสงจันทร์ เรียบร้อย
1300 เด็กหญิงเกศรินทร์ โตเอื่ยม เรียบร้อย
1301 เด็กหญิงนรมล บำรุงจิตต์ เรียบร้อย
1302 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนาค เรียบร้อย
1303 เด็กหญิงภัณฑิลา ยกบุญญาธิการ เรียบร้อย
1304 เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทองคำ เรียบร้อย
1305 เด็กชายจิรภัทร บุญสมภักตร์ เรียบร้อย
1306 เด็กชายศักดา ใจปิง เรียบร้อย
1307 เด็กชายอิทธิ ผาฤพล เรียบร้อย
1308 เด็กชายรักศักดิ์ กล่ำพิลา เรียบร้อย
1309 เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันยศ เรียบร้อย
1310 เด็กชายไตรรัตน์ บุญเกิด เรียบร้อย
1311 เด็กชายพีระพัฒน์ สูตรทองมั่น เรียบร้อย
1312 เด็กหญิงขวัญชนก เเก้วสา เรียบร้อย
1313 เด็กชายธณัท ภาชนะปรีดา เรียบร้อย
1314 เด็กหญิงจิราภรณ์ คำสุข เรียบร้อย
1315 เด็กชายดนุพัฒน์ ม่วงฉิ่ง เรียบร้อย
1316 เด็กหญิงภัทรสิริ สำเนียง เรียบร้อย
1317 เด็กหญิงพัทธมนน์ คล้ายเดชนิลินัน เรียบร้อย
1318 เด็กหญิงลัคขณา พวงมะลิ เรียบร้อย
1319 เด็กชายพชรพล จันทร์แก้ว เรียบร้อย
1320 เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีชมภู เรียบร้อย
1321 เด็กชายณัฐภูมิ จ้อยทองมูล เรียบร้อย
1322 เด็กชายวราวุฒิ บุญโถ เรียบร้อย
1323 เด็กชายอภิศักดิ์ กองมนต์ เรียบร้อย
1324 เด็กหญิงชนันชิดา พลหาร เรียบร้อย
1325 เด็กชายภรัณยู ศิริคำน้อย เรียบร้อย
1326 เด็กชายธนวิชญ์ กองนิล เรียบร้อย
1327 เด็กชายวรกร นาเจริญ เรียบร้อย
1328 เด็กชายราชา จันทร์พุทธา เรียบร้อย
1329 เด็กหญิงภัทราพร วัฒนาวิศักดิ์ เรียบร้อย
1330 เด็กหญิงนัยน์ปพร สารีคำ เรียบร้อย
1331 เด็กชายธนชาติ สังข์ทอง เรียบร้อย
1332 เด็กชายอาณาจักร แก้วกุล เรียบร้อย
1333 เด็กหญิงรัตนาวดี บุญยะใบ เรียบร้อย
1334 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองแล เรียบร้อย
เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล สถานะ
Document