Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.3 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
FR3501
เกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล
ศ-8
25 / 0
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
2
FR3502
Barista
ศ-8
25 / 0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
3
FR3503
กิจกรรมสร้างอาชีพ
ศ-8
25 / 0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง 2/5
4
FR3504
ศ-8
25 / 0
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
5
FR3505
ศ-8
25 / 0
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
6
FR3506
ศ-8
25 / 0
นางสายรุ้ง นิลมูล
7
FR3507
สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
ศ-8
25 / 0
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
8
FR3508
บันทึกประจำวัน
ศ-8
25 / 0
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
9
FR3509
ภาษาไทยใน O-NET
ศ-8
25 / 0
นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/3
10
FR3510
วรรณคดีไทย น่ารู้ เชิดชูกวีสยาม
ศ-8
25 / 0
นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
11
FR3511
ภาษาไทยวันละคำ
ศ-8
25 / 0
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องสมุดภาษาไทย
12
FR3512
๙ รัชกาล
ศ-8
25 / 0
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องเรียน ๓/๕
13
FR3513
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.3(กลุ่ม Friday)
ศ-8
25 / 0
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.3/3
14
TH3401
เกษตรแนวใหม่
พฤ-7
23 / 0
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
15
TH3402
Barista
พฤ-7
23 / 0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
16
TH3403
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พฤ-7
23 / 0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง 2/5
17
TH3404
พฤ-7
23 / 0
นายพโยธร ผลพูน
18
TH3405
พฤ-7
23 / 0
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
19
TH3406
พฤ-7
23 / 0
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
20
TH3407
ภาษาไทยวันละคำ
พฤ-7
23 / 0
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องสมุดภาษาไทย
21
TH3408
สุภาษิตไทยใช้ให้เป็น
พฤ-7
23 / 0
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
22
TH3409
บันทึกประจำวัน
พฤ-7
23 / 0
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
23
TH3410
พฤ-7
23 / 0
นางสาวนิตยา ชาตินันท์
24
TH3411
สำรวจโลกกว้าง
พฤ-7
23 / 0
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องม.3/5
25
TH3412
เรียนรู้โลกกว้าง ม.3
พฤ-7
23 / 0
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
26
TH3413
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.3(กลุ่ม Thursday)
พฤ-7
23 / 0
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.3/3
27
TH3414
พฤ-7
23 / 0
นางสายรุ้ง นิลมูล