Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.2 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
TU2201
รู้รักเกษตรไทย
อ-8
20 / 0
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
2
TU2202
เย็บ ปักด้วยมือ
อ-8
20 / 0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
3
TU2203
กิจกรรมสร้างอาชีพ
อ-8
20 / 0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
4
TU2204
อ-8
20 / 0
นายพโยธร ผลพูน
5
TU2205
คณิตคิดเป็น
อ-8
20 / 0
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม2/3
6
TU2206
อ-8
19 / 0
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
7
TU2207
ภาษาไทยวันละคำ
อ-8
19 / 0
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องจิตตะ
8
TU2208
อ-8
19 / 0
นายสมปอง ตาลเพชร
9
TU2209
สุภาษิตไทยใช้ให้เป็น
อ-8
19 / 0
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
10
TU2210
คณิตคิดเป็น
อ-8
19 / 0
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม.2/3
11
TU2211
บันทึกประจำวัน
อ-8
19 / 0
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
12
TU2212
อ-8
19 / 0
นายบัณฑิต พวงดอกไม้
13
TU2213
การร้องเพลง
อ-8
19 / 0
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล
14
TU2214
เรียนรู้โลกกว้าง ม.2
อ-8
19 / 0
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
15
TU2215
เพชรบูรณ์บ้านเรา
อ-8
19 / 0
นางปรารถนา บุญนาค ห้อง ม.6/3
16
TU2216
อ-8
19 / 0
นางสายรุ้ง นิลมูล
17
WE2301
รู้รักเกษตรไทย
พ-7
21 / 0
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
18
WE2302
เย็บ ปักด้วยมือ
พ-7
21 / 0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
19
WE2303
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พ-7
21 / 0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
20
WE2304
พ-7
21 / 0
นายพโยธร ผลพูน
21
WE2305
คณิตคิดเป็น
พ-7
21 / 0
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม.2/6
22
WE2306
เวทคณิต
พ-7
21 / 0
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ม.2/4
23
WE2307
พ-7
21 / 0
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
24
WE2308
พ-7
21 / 0
นางสายรุ้ง นิลมูล
25
WE2309
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
พ-7
21 / 0
นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/3
26
WE2310
สร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก
พ-7
21 / 0
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องสมุด
27
WE2311
คณิตคิดเป็น
พ-7
21 / 0
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม2/6
28
WE2312
พ-7
21 / 0
นายบัณฑิต พวงดอกไม้
29
WE2313
หรรษาทุ่งหนองไผ่
พ-7
21 / 0
นางกรรณิการ์ หัสนัย ห้องจริยธรรม
30
WE2314
เพชรบูรณ์บ้านเรา
พ-7
21 / 0
นางปรารถนา บุญนาค ห้อง ม.6/3