Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.2 (1/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
TU2201
อ่านเขียนเรียนรู้ทักษะภาษาไทย
อ-8
20 / 19
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง 1204
2
TU2202
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
อ-8
20 / 22
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
3
TU2203
ดนตรีสากล
อ-8
20 / 18
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
4
TU2204
เกมภาษาไทย
อ-8
20 / 20
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
5
TU2205
สุภาษิตคิดสนุก
อ-8
20 / 20
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องจิตตะ
6
TU2206
หนังสือเล่มเล็ก
อ-8
20 / 15
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้องม.2/1
7
TU2207
คณิตคิดเป็น
อ-8
20 / 20
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
8
TU2208
Mathพาเพลิน
อ-8
20 / 20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/5
9
TU2209
คณิตคิดเป็น
อ-8
20 / 20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
10
TU2210
Math Design
อ-8
20 / 18
นางน้ำอ้อย คุณดี โรงอาหาร
11
TU2211
การร้องเพลง
อ-8
20 / 7
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรี
12
TU2212
พออยู่พอกิน
อ-8
20 / 22
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก รอบสระ..ทุ่งนา
13
TU2213
กิจกรรมสร้างอาชีพ
อ-8
20 / 20
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง โรงอาหาร
14
TU2214
ศึกษาเกษตรไทย
อ-8
20 / 13
นายชูชาติ แสงภูพาท หน้าห้องพักครูเกษตร
15
TU2215
เรียนรู้โลกกว้าง
อ-8
20 / 18
นางวนิดา สารสิทธิ์ โรงอาหารใหม่
16
TU2216
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
อ-8
20 / 18
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง1204
17
TU2217
ตามรอยวรรณคดี
อ-8
20 / 20
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนม.2/8
18
TU2218
คณิตหรรษา
อ-8
20 / 19
นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร โรงอาหาร
19
TU2219
สำรวจโลกกว้าง
อ-8
20 / 20
นางปรารถนา บุญนาค ห้องอาเซียนศึกษา อาคารพราวภัสสร
20
WE2301
เกมภาษาไทย
พ-7
20 / 21
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
21
WE2302
เรียนรู้โลกกว้าง
พ-7
20 / 17
นางวนิดา สารสิทธิ์ โรงอาหารใหม่
22
WE2303
อ่านทำนองเสนาะ
พ-7
20 / 1
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
23
WE2304
A-Math(เกมต่อสมการคณิตศาสตร์)
พ-7
20 / 20
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.6/7(ห้องว่าง)
24
WE2305
คณิตคิดเป็น
พ-7
20 / 20
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
25
WE2306
คณิตคิดเป็น
พ-7
20 / 20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
26
WE2307
Mathพาเพลิน
พ-7
20 / 20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/5
27
WE2308
คณิตคิดสนุก
พ-7
20 / 20
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.2/2
28
WE2309
การร้องเพลง
พ-7
20 / 10
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรี
29
WE2311
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พ-7
20 / 19
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง รื่นเริงรมย์
30
WE2312
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
พ-7
20 / 20
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง 1204
31
WE2313
อ่านเขียนเรียนรู้ทักษะภาษาไทย
พ-7
20 / 20
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง 1204
32
WE2314
เกมทักษะฟังพูดอ่านเขียน
พ-7
20 / 22
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
33
WE2315
ตามรอยวรรณคดี
พ-7
20 / 20
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนม.2/8
34
WE2316
Math Design
พ-7
20 / 18
นางน้ำอ้อย คุณดี โรงอาหาร
35
WE2317
คณิตหรรษา
พ-7
20 / 18
นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร โรงอาหาร
36
WE2318
สำรวจโลกกว้าง
พ-7
20 / 20
นางปรารถนา บุญนาค ห้องอาเซียนศึกษา อาคารพราวภัสสร
37
WE2319
สังคมหรรษา
พ-7
20 / 19
นางกรรณิการ์ หัสนัย ห้องจริยะ
38
WE2320
สำรวจโลกกว้าง
พ-7
20 / 20
นายศุภชัย อานพรหม โรงอาหาร