Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.1 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
MO1201
สร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก
จ-8
21 / 0
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องสมุด
2
MO1202
จ-8
21 / 0
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
3
MO1203
จ-8
21 / 0
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
4
MO1204
จัดดอกไม้ เพื่อการเรียนรู้ในวิชาชีพ
จ-8
21 / 0
นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
5
MO1205
สำรวจโลกกว้าง
จ-8
21 / 0
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องม.3/5
6
MO1206
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.1
จ-8
21 / 0
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.1/7
7
MO1207
อ่านมากรู้มาก
จ-8
21 / 0
นางพวงรัตน์ จิตอารี ห้องสมุด
8
MO1208
เศรษฐกิจพอเพียง
จ-8
21 / 0
นายนิรุตต์ มูลสี สวนพอเพียง รร.หนองไผ่
9
MO1209
นิทานคุณธรรม
จ-8
21 / 0
นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภา
10
MO1210
ประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้
จ-8
21 / 0
นางมณี ด้วงนิล รื่นเริงรมย์
11
MO1211
เรียนรู้โลกกว้าง ม.1
จ-8
21 / 0
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
12
MO1212
การร้องเพลง
จ-8
21 / 0
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล
13
MO1213
คณิตคิดเป็น
จ-8
21 / 0
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม.1/2
14
MO1214
จ-8
21 / 0
นายบัณฑิต พวงดอกไม้
15
MO1215
คณิตคิดสนุก
จ-8
21 / 0
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ม.1/9
16
MO1216
คณิตคิดเป็น
จ-8
21 / 0
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม.1/2
17
MO1217
จ-8
21 / 0
นางสายรุ้ง นิลมูล