Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
1
2
0
0
0
0
0
3
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
0
0
0
0
1
3
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
11
0
15
0
0
0
15
30
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
3
1
8
0
0
0
6
15
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
0
4
0
0
0
1
6
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
8
18
4
27
0
0
0
23
57
ร้อยละ
0.44
0.98
0.22
1.47
0.00
0.00
0.00
2.16
3.11