Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
2
0
0
0
0
6
10
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
6
0
0
0
0
0
5
10
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
5
0
0
4
0
0
4
13
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
5
0
0
0
0
0
4
7
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
4
0
2
1
0
0
3
7
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
13
3
4
0
0
0
13
22
รวม
13
40
5
6
5
0
0
35
69
ร้อยละ
0.71
2.18
0.27
0.33
0.27
0.00
0.00
3.29
3.76