Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
2
0
0
0
0
0
2
2
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
3
0
0
0
0
0
4
7
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
8
0
0
0
0
0
3
12
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
4
0
0
0
0
0
1
4
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
0
1
1
0
0
1
4
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
8
2
4
0
0
0
6
15
รวม
9
27
2
5
1
0
0
17
44
ร้อยละ
0.49
1.47
0.11
0.27
0.05
0.00
0.00
1.60
2.39