Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
1
0
1
1
0
0
3
3
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
5
2
0
0
0
0
4
12
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
4
0
1
2
0
0
4
11
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
1
5
2
1
0
0
2
9
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
1
2
0
0
0
4
5
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
3
3
4
0
1
0
4
11
รวม
9
16
11
10
4
1
0
21
51
ร้อยละ
0.49
0.87
0.60
0.54
0.22
0.05
0.00
1.98
2.77