Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
6
1
6
0
3
10
8
18
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
4
2
7
0
1
12
10
22
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
5
2
11
2
0
9
11
20
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3
1
2
5
0
1
5
7
12
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
1
3
4
9
2
9
10
19
รวม
14
17
10
33
11
7
45
47
92
ร้อยละ
0.76
0.92
0.54
1.80
0.60
0.38
5.81
4.42
5.00