Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
1
0
1
2
7
5
12
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
3
1
4
0
1
7
4
11
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
2
12
0
1
14
7
21
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
2
0
1
0
1
1
4
5
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
1
2
0
1
3
3
6
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
2
5
6
5
3
12
10
22
รวม
6
21
10
25
6
9
44
33
77
ร้อยละ
0.33
1.14
0.54
1.36
0.33
0.49
5.68
3.10
4.19