Choose Skin
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
4
1
0
0
0
0
3
6
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
7
1
1
0
0
0
6
11
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
6
1
8
2
8
0
24
38
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
10
2
5
1
2
0
8
22
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
7
1
2
3
2
0
7
15
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
12
9
10
1
0
0
19
39
รวม
25
46
15
26
7
12
0
67
131
ร้อยละ
1.36
2.50
0.82
1.41
0.38
0.65
0.00
6.30
7.12