Choose Skin
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
4
0
2
0
0
0
3
8
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3
8
0
0
0
0
0
7
11
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
5
2
7
2
0
0
15
23
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
4
0
5
1
0
0
4
14
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1
1
0
7
0
0
0
5
9
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
6
2
4
0
0
0
9
17
รวม
22
28
4
25
3
0
0
43
82
ร้อยละ
1.20
1.52
0.22
1.36
0.16
0.00
0.00
4.05
4.46