Choose Skin
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
สาเหตุ
จำนวน ครั้ง
1
24281
เด็กหญิงธัญชนาภา จิตอารี
ม.1/2
33
ตื่นสาย
1
2
24101
เด็กชายกฤษณะ บุญเจริญ
ม.1/4
2
1
3
23105
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขจีเจริญกุล
ม.3/1
21
วิ่งไม่ทัน
1
4
23124
เด็กหญิงปาณิศา ไทยรบ
ม.3/1
31
วิ่งไม่ทัน
1
5
23128
เด็กหญิงบุญยิสา พัสกุล
ม.3/1
32
1
6
23295
เด็กชายวราวุฒิ ตะกรุดเที่ยง
ม.3/7
7
ตื่นสาย
3
7
23341
เด็กชายไกรศร อรไทย
ม.3/7
11
4
8
23418
เด็กชายวิศววิทย์ สีสะอาด
ม.3/7
14
2
9
23445
เด็กหญิงกิติภรณ์ จันทรพุทธา
ม.3/8
34
5
10
24446
นางสาวภัศสร ชมชื่น
ม.4/5
34
ไปโรงพยาบาล
1
11
24486
นายปวริศร์ อาบสุวรรณ์
ม.4/6
13
ไปเยี่ยมบ้านกับครูที่ปรึกษา
1
12
22388
นางสาวจันทร์ธิดา อนุภาพไตรภพ
ม.4/7
19
ตื่นสาย
2
13
22793
นางสาวอรพรรณ สุขโชติ
ม.4/7
27
3
14
24466
นางสาวสโรชา รัตนแสง
ม.4/7
36
รถติด
4
15
22433
นางสาวธนารีย์ มีกำลัง
ม.5/1
19
ไปหาหมอ
1
16
22475
นางสาวพรรณภัทร บุญลือ
ม.5/4
20
ตื่นสาย
1
17
22389
นางสาวจารุนิภา จันทร์หอม
ม.5/5
16
1
18
22204
นายณัฐพงศ์ มีจันทร์
ม.5/6
3
1
19
22357
นายอาระยะ นามวิจิตร
ม.5/6
10
ตื่นสาย
10
20
22439
นางสาวภัทรดรัล ขำพวง
ม.5/6
18
1
21
24006
นายพงษ์พิพัฒน์ คำแต่ง
ม.5/6
13
1
22
21722
นายณัฐวุฒิ แจ่มสุวรรณ์
ม.6/2
3
รถน้ำมันหมด
3
23
23515
นางสาวกานต์สินี ป้องชื่น
ม.6/3
39
1
24
23530
นายภัคคินัย อาบสุวรรณ์
ม.6/5
13
ตื่นสาย
1
25
23538
นางสาววริสรา หม่องสา
ม.6/5
35
ท้องเสีย
1