Choose Skin
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
สาเหตุ
จำนวน ครั้ง
1
23758
เด็กชายธันวา งามเหมาะ
ม.2/8
9
ตื่นสาย
1
2
23148
เด็กชายธนภัทร กินูน
ม.3/2
3
2
3
23180
เด็กหญิงนีรชา สารีคำ
ม.3/3
22
ท้องเสีย
3
4
23197
เด็กชายอนกฤช นวกวงษ์
ม.3/7
2
10
5
23311
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิ์เจริญ
ม.3/7
24
12
6
23333
เด็กชายธีระศักดิ์ สินทรัพย์
ม.3/7
10
16
7
23470
เด็กชายอนุพงศ์ สุทธิประภา
ม.3/7
17
2
8
23487
เด็กหญิงชุตินันท์ พร้อมสุข
ม.3/7
38
4
9
23463
เด็กชายรัชชานนท์ ป้อมสะอาด
ม.3/9
17
5
10
22747
นางสาวศศิธร เหล่าอัน
ม.4/3
18
1
11
24448
นางสาวสุนิษา นิยม
ม.4/4
32
7
12
24446
นางสาวภัศสร ชมชื่น
ม.4/5
34
4
13
24460
นายสิริโชค เหง้าสารี
ม.4/5
13
14
14
24451
นางสาวดวงฤดี ประเสริฐไทย
ม.4/7
33
12
15
22230
นายธนากร บุญเอี่ยมศรี
ม.5/3
4
ตื่นสาย
2
16
24002
นางสาวชลธิชา นามโคตร
ม.5/3
41
ป่วย
10
17
21705
นายจิรวัตร สุขเจริญ
ม.6/2
2
11
18
23508
นางสาวสุวิชาดา ชัยดิษฐ์
ม.6/2
24
11
19
21709
นายเจนต์วรากรณ์ รัตนะไชยศรี
ม.6/3
3
รถเสีย
4
20
21895
นางสาวจิรภัทร์ สายบุญคู
ม.6/3
20
5
21
21939
นางสาวธัญชนก นิ่มนวล
ม.6/3
24
ตื่นสาย
3
22
22017
นางสาววรรณวลี ศรีมงคล
ม.6/3
31
1
23
22071
นางสาวอรญา นวลศรี
ม.6/4
24
27
24
23528
นางสาวเกวลิน พงษ์โอสถ
ม.6/4
28
1
25
23532
นายณัฐพงศ์ อบเชย
ม.6/5
15
รถยางรั่ว
12
26
21868
นางสาวกมลพรรณ ขวัญยืน
ม.6/6
17
9