เปิดแล้ว 1 พ.ย. 2560 ปล.ให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
แจ้งนักเรียนทุกคนทราบ!!
ฝ่ายวินัยนักเรียน,ตรวจผมและเครื่องแต่งกาย,พร้อมบทลงโทษ...
คาบ 1-2 ให้นักเรียนทำความสะอาดและจัดห้องเรียนให้เรียนร้อย,คาบ 3-4 เรียนตามปกติ
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลลำดับที่ 8
ข้อมูลลำดับที่ 9
ข้อมูลลำดับที่ 9
ข้อมูลลำดับที่ 10
ข้อมูลลำดับที่ 11