Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
13
ตึกพราวพัสสร 5/4
2
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
13
รื่นเรงรมณ์
3
รับเอง
All Event 60 นายอนุรักษ์ เพชรไทย
13
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
ออนไลน์
ติวเคมี ม.ปลาย นางสาววีรนุช มาแก้ว
13
ห้องเคมี 1
5
รับเอง
วัยใสห่างไกลยาเสพติด นางสาวทิพผกา สาธรรม
13
ห้องศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาวฯ
6
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
13
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
7
ออนไลน์
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ นายสุริยา กะวน
13
ห้องฟิสิกส์2(2205)
8
รับเอง
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา ชนะพันธุ์
13
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
9
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงค์แก้ว
14
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
10
ออนไลน์
เกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล นายชูชาติ แสงภูพาท
13
หน้าห้องพักครูเกษตร
11
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
13
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
12
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี
13
ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
13
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
13
ห้องคอม4102
14
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
13
สวนไผ่กิมซุง
15
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม
13
อาคารภักษา
16
ออนไลน์
ละคนละคร นางสาวชาริณา ศรีเหรา
13
ห้อง RSC
17
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
13
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2
18
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
13
ห้องเคมี 2
19
ออนไลน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
13
ห้องเกียรติยศ
20
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
13
ห้อง ม.6/2
21
ออนไลน์
เลี้ยงสัตว์ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
13
ข้างบ่อปลา
22
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
13
ห้อง To Be Number One
23
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
13
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
13
ข้างห้องพักครูพละฯ
25
ออนไลน์
วารสารวิทยาศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา
13
ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ
26
ออนไลน์
เที่ยวอาเซียน นางปรารถนา บุญนาค
13
ห้องพักครูสังคม
27
ออนไลน์
เที่ยวอาเซียน นายภัทรพล พิมพา
13
ห้องพักครูสังคม
28
ออนไลน์
แนะแนว นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
13
ห้องแนะแนว
29
ออนไลน์
แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
13
แนะแนว
30
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
13
ห้อง ม.5/6
31
ออนไลน์
คำศัพท์น่ารู้ นางญาตา ศรีโคตร
25
ห้องสภานักเรียน
32
ออนไลน์
ส่งเสริมสุขภาพ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
13
ห้องพยาบาล
33
รับเอง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
60
สำนักงาน นศท.
34
รับเอง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
45
สำนักงาน นศท.
35
รับเอง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
56
สำนักงาน นศท.
36
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม.5-6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
15
ห้อง Active Bord
37
รับเอง
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
13
ห้อง 2203
38
ออนไลน์
สนุกกับเกมส์คณิตศาสตร์ นางโชติรส เปลี่ยมไชย
13
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
39
รับเอง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
25
อาคารพัสตรา