Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
18/ 22
ตึกพราวพัสสร 5/4
2
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
18/ 20
รื่นเรงรมณ์
3
ออนไลน์
All Event 61 นายอนุรักษ์ เพชรไทย
18/ 18
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
ออนไลน์
สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว
19/ 16
สหกรณ์
5
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
20/ 21
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
6
ออนไลน์
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ นายสุริยา กะวน
18/ 16
ห้องฟิสิกส์2(2205)
7
ออนไลน์
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา ชนะพันธุ์
18/ 4
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
8
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงค์แก้ว
18/ 18
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
9
ออนไลน์
เกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล นายชูชาติ แสงภูพาท
18/ 13
หน้าห้องพักครูเกษตร
10
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
18/ 20
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
11
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี
18/ 15
ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
12
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
18/ 16
ห้องคอม4102
13
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
18/ 8
สวนไผ่กิมซุง
14
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม
18/ 16
อาคารภักษา
15
ออนไลน์
ละคนละคร นางสาวชาริณา ศรีเหรา
18/ 10
ห้อง RSC
16
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
18/ 18
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2
17
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
18/ 16
ห้องเคมี 2
18
ออนไลน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
18/ 9
ห้องเกียรติยศ
19
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
18/ 11
ห้อง ม.6/2
20
ออนไลน์
เลี้ยงสัตว์ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
18/ 18
ข้างบ่อปลา
21
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
18/ 9
ห้อง To Be Number One
22
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
18/ 19
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
18/ 17
ข้างห้องพักครูพละฯ
24
ออนไลน์
วารสารวิทยาศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา
18/ 8
ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ
25
ออนไลน์
เพชรบูรณ์บ้านเรา นางปรารถนา บุญนาค
18/ 16
ห้องพักครูสังคม
26
ออนไลน์
รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา
19/ 19
ห้อง ม.6/3
27
ออนไลน์
แนะแนว นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
18/ 18
ห้องแนะแนว
28
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
18/ 18
ห้อง ม.5/6
29
ออนไลน์
ประดิษฐ์ฉากนิทาน นางญาตา ศรีโคตร
18/ 18
ห้องสภานักเรียน
30
ออนไลน์
เสมารักษ์ต้านภัยยาเสพติด นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
18/ 11
ห้องพยาบาล
31
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
80/ 74
สำนักงาน นศท.
32
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย
45/ 45
สำนักงาน นศท.
33
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
56/ 53
สำนักงาน นศท.
34
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม.5-6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
18/ 18
ห้อง Active Bord
35
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
18/ 11
ห้อง 2203
36
ออนไลน์
สนุกกับเกมส์คณิตศาสตร์ นางโชติรส เปลี่ยมไชย
18/ 17
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
37
ออนไลน์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
23/ 22
อาคารพัสตรา
38
ออนไลน์
YC ที่ปรึกษาวัยทีน นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
18/ 18
ห้องแนะแนว
ทั้งหมด 714 คน / ลงทะเบียนแล้ว 716 คน / เหลือ -2 คน