Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
รับเอง
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.3) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์ 19/ 19 ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
รับเอง
ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 18/ 15 อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 18/ 17 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
4
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา 18/ 19 ห้อง 2106
5
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน นางเพ็ญประภา นาราศรี 18/ 19 ห้องวิทย์ ม.3
6
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์ในชีวิต นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร 19/ 19 ห้อง 2204
7
ออนไลน์
เว็บโปรแกรมเบื้องต้น นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร 18/ 18 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
8
ออนไลน์
การละเล่นพื้นบ้านไทย นางปรารถนา แจ่มอ่วม 18/ 18 ห้องจิตตะ
9
ออนไลน์
การละเล่นพื้นบ้านไทย นางสาวภาวิไล ไชยโย 18/ 18 ห้องจิตตะ
10
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์แสนกล นางสกุลยา พรมเท้า 18/ 15 ห้องติวเตอร์
11
ออนไลน์
วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา 18/ 17 ห้อง 2101
12
ออนไลน์
Barista นางสาวรินญภัช มิไพทูล 18/ 18 NP coffee
13
ออนไลน์
อิเล็คทรอนิกส์ นายนะรงค์ ทองน้อย 18/ 19 ห้อง 2205
14
ออนไลน์
เรียงร้อยถ้อยคำ นางสาวนิตยา ชาตินันท์ 18/ 16 ม. 3/8
15
ออนไลน์
สิ่งเเวดลล้อมเเละโลกที่ยั่งยืน นายณรงค์ชัย สีสุข 18/ 18 ห้องวินัยนักเรียน
16
ออนไลน์
Play&Leanning Maths นางสาวจิรวดี แก้วมี 18/ 18 ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17
ออนไลน์
Play&Leanning Maths นางอนัญญา จันทรัตน์ 18/ 3 ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
18
ออนไลน์
MathPlus นางน้ำอ้อย คุณดี 18/ 6 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
19
ออนไลน์
การปักครอสติช นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร 18/ 18 ห้อง 2207
20
ออนไลน์
เซปักตะกร้อ(ม.3) นายพโยธร ผลพูน 18/ 18 สนามตะกร้อ
21
ออนไลน์
ตามรอยวรรณกรรม นายแดนชัย สิงห์สนิท 18/ 19 ห้องนโยบายและแผน
22
ออนไลน์
English Club นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา 18/ 18 ห้องภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด 360 คน / ลงทะเบียนแล้ว 365 คน / เหลือ -5 คน