Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.3) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
18
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
18
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
18
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
4
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
18
ห้อง 2106
5
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน นางเพ็ญประภา นาราศรี
18
ห้องวิทย์ ม.3
6
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์ในชีวิต นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร
18
ห้อง 2204
7
ออนไลน์
เว็บโปรแกรมเบื้องต้น นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
18
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
8
ออนไลน์
การละเล่นพื้นบ้านไทย นางปรารถนา แจ่มอ่วม
18
ห้องจิตตะ
9
ออนไลน์
การละเล่นพื้นบ้านไทย นางสาวภาวิไล ไชยโย
18
ห้องจิตตะ
10
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์แสนกล นางสกุลยา พรมเท้า
18
ห้องติวเตอร์
11
ออนไลน์
วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา
18
ห้อง 2101
12
ออนไลน์
Barista นางสาวรินญภัช มิไพทูล
18
NP coffee
13
ออนไลน์
อิเล็คทรอนิกส์ นายนะรงค์ ทองน้อย
18
ห้อง 2205
14
ออนไลน์
เรียงร้อยถ้อยคำ นางสาวนิตยา ชาตินันท์
18
ม. 3/8
15
ออนไลน์
สิ่งเเวดลล้อมเเละโลกที่ยั่งยืน นายณรงค์ชัย สีสุข
18
ห้องวินัยนักเรียน
16
ออนไลน์
Play&Leanning Maths นางสาวจิรวดี แก้วมี
18
ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17
ออนไลน์
MathPlus นางสาวน้ำออย วันตา
18
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
18
ออนไลน์
การปักครอสติช นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
18
ห้อง 2207
19
ออนไลน์
เซปักตะกร้อ(ม.3) นายพโยธร ผลพูน
18
สนามตะกร้อ
20
ออนไลน์
ตามรอยวรรณกรรม นายแดนชัย สิงห์สนิท
18
ห้องนโยบายและแผน
21
ออนไลน์
English Club นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา
18
ห้องภาษาต่างประเทศ