Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม 18/ 22 ตึกพราวพัสสร 5/4
2
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์ 18/ 20 รื่นเรงรมณ์
3
ออนไลน์
All Event 61 นายอนุรักษ์ เพชรไทย 18/ 18 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
ออนไลน์
สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว 19/ 16 สหกรณ์
5
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา 20/ 21 ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
6
ออนไลน์
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ นายสุริยา กะวน 18/ 16 ห้องฟิสิกส์2(2205)
7
ออนไลน์
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา ชนะพันธุ์ 18/ 4 สวนเศรษฐกิจพอเพียง
8
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงค์แก้ว 18/ 18 ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
9
ออนไลน์
เกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล นายชูชาติ แสงภูพาท 18/ 13 หน้าห้องพักครูเกษตร
10
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม 18/ 20 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
11
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี 18/ 15 ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
12
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า 18/ 16 ห้องคอม4102
13
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร 18/ 8 สวนไผ่กิมซุง
14
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม 18/ 16 อาคารภักษา
15
ออนไลน์
ละคนละคร นางสาวชาริณา ศรีเหรา 18/ 10 ห้อง RSC
16
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร 18/ 18 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2
17
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก 18/ 16 ห้องเคมี 2
18
ออนไลน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า 18/ 9 ห้องเกียรติยศ
19
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม 18/ 11 ห้อง ม.6/2
20
ออนไลน์
เลี้ยงสัตว์ นายณัฐวุฒิ ชัยนอก 18/ 18 ข้างบ่อปลา
21
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว 18/ 9 ห้อง To Be Number One
22
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย 18/ 19 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค 18/ 17 ข้างห้องพักครูพละฯ
24
ออนไลน์
วารสารวิทยาศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา 18/ 8 ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ
25
ออนไลน์
เพชรบูรณ์บ้านเรา นางปรารถนา บุญนาค 18/ 16 ห้องพักครูสังคม
26
ออนไลน์
รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา 19/ 19 ห้อง ม.6/3
27
ออนไลน์
แนะแนว นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง 18/ 18 ห้องแนะแนว
28
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล 18/ 18 ห้อง ม.5/6
29
ออนไลน์
ประดิษฐ์ฉากนิทาน นางญาตา ศรีโคตร 18/ 18 ห้องสภานักเรียน
30
ออนไลน์
เสมารักษ์ต้านภัยยาเสพติด นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ 18/ 11 ห้องพยาบาล
31
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน 80/ 74 สำนักงาน นศท.
32
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย 45/ 45 สำนักงาน นศท.
33
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน 56/ 53 สำนักงาน นศท.
34
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม.5-6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์ 18/ 18 ห้อง Active Bord
35
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม 18/ 11 ห้อง 2203
36
ออนไลน์
สนุกกับเกมส์คณิตศาสตร์ นางโชติรส เปลี่ยมไชย 18/ 17 ห้องพักครูคณิตศาสตร์
37
ออนไลน์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว 23/ 22 อาคารพัสตรา
38
ออนไลน์
YC ที่ปรึกษาวัยทีน นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ 18/ 18 ห้องแนะแนว
ทั้งหมด 0 คน / ลงทะเบียนแล้ว 716 คน / เหลือ -716 คน