Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.2) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
18
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.2) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
18
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
หนองไผ่ไฝ่ความดี นางกรรณิการ์ หัสนัย
18
ห้องจริยธรรม
4
ออนไลน์
หนองไผ่ไฝ่ความดี นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง
18
ห้องจริยธรรม
5
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
18
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
6
ออนไลน์
เศรษฐกิจพอเพียง นายนิรุตต์ มูลสี
18
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
7
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์รอบตัว นางสาวศิริประภา ชูเชิด
18
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
8
ออนไลน์
ท่องโลกกว้าง นายศุภชัย อานพรหม
18
ห้อง ม.2/7
9
ออนไลน์
ภาษาอังกฤษ นางสาวนิภาพร วันแต่ง
18
ซุ้มรื่นเริงรมย์
10
ออนไลน์
รักอ่านผสานศิลป์ นางอรสา เสาโกมุท
18
ห้องยุวกาชาด อาคารเพชรอำพัน
11
รับเอง
โปรแกรมเมอร์น้อย นายพงศกร พรมมาก
18
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
12
ออนไลน์
Cross word นางอรธีรา บุญช่วย
18
ห้อง ม.3/7
13
ออนไลน์
คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
18
ห้อง ม.2/2
14
ออนไลน์
English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
18
ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
15
ออนไลน์
ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
18
ห้องสมุด
16
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง
18
ห้องกิจจา 2
17
ออนไลน์
คณิตคิดลัด นายบัณฑิต พวงดอกไม้
18
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
18
รับเอง
STEM And ROBOT นายสาธาร รวบรัด
18
ห้อง STEM
19
ออนไลน์
เรียนรู้AEC นางกัญญา หมื่นชนะ
18
ห้องAEC