Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สมัคร
สถานที่เรียน
ดู รายชื่อ
1
A101
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.1) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
18
15
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
A102
ปิงปอง(ม.1) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
14
14
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
A103
วัฒนธรรมไทย นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
17
11
ห้อง ม.3/3
4
A104
ยุวพุทธ นางชลดา ชินพัชรธรรม
34
30
ธนาคารโรงเรียน
5
A105
ตัดผม นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
18
18
หน้าห้องกลุ่มสาระต่างประเทศ
6
A106
ดุริยางค์ นายชินกร โสมภา
17
16
ห้องดนตรีสากล
7
A107
นันทนาการ นางสุกัญญา ตันติวโรดม
17
16
อาคารภักษา
8
A108
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
10
9
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
9
A109
ตนตรีบำบัด นางกุมารี ทับทิมหล้า
20
17
ห้องดนตรีไทย (4308)
10
A110
ไม้ดอกไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
34
33
ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
11
A111
นักสำรวจ นางสายรุ้ง นิลมูล
17
15
โรงอาหารใหม่
12
A112
คอมพิวเตอร์กับอาเซียน นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
40
40
ห้องคอมพิวเตอร์ 4201
13
A113
เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
17
16
หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
A114
คณิตศิลป์ นางสาววลัยพร คำแพง
20
19
ซุ้มรื่นเริงรมย์
15
A115
โครงงานวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา วันสาร
17
16
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1
16
A116
ภาษาจีน นายชวุฒิ มากมิ่ง
35
35
ห้อง ม.2/4
17
A117
ภาษาสนุก นางสาวเจริญ ผลฉัตร
17
18
ห้องจิตตะ
18
A118
ยุวกวี(รับเฉพาะผู้หญิง) นางเริงฤดี โสภาไชย
25
18
ห้อง ม.1/9
19
A119
เซปักตะกร้อ(ม.1) นายพโยธร ผลพูน
18
16
สนามตะกร้อ
20
A120
นักคิด นายเฉลิมชัย พันแนบ
16
13
ห้อง ม.1/7