Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิต

30,800.00
30,800.00
2

วันเข้าพรรษา

10,000.00
0.00
3

วันลอยกระทง

4,400.00
4,400.00
4

วันปิยมหาราช

4,400.00
400.00
5

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองไผ่

4,000.00
4,000.00
6

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

6,100.00
6,100.00
7

ปรับปรุงห้องทูบีนัมเบอร์วัน

26,400.00
1,400.00
8

พัฒนางานศูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง

4,400.00
4,400.00
9

โครงการพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

5,900.00
5,900.00
10

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

35,000.00
35,000.00
11

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

365,200.00
60,963.30
12

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

192,600.00
192,600.00
13

พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายในโรงเรียน

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
14

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่

45,000.00
2,004.00
15

พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักษา

189,550.00
-147,710.00
16

โครงการจัดทำหลังคาทางเดินเท้าทางเข้าโรงเรียน

487,599.00
0.00
17

โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา

1,422,600.00
1,422,600.00