Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

3,000.00
3,000.00
2

โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
3

โครงการพัฒนาระบบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

33,200.00
-20,790.00
4

โครงการพัฒนาและจัดการระบบบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์

1,144,250.00
401,404.00
5

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

2,000.00
2,000.00
6

เงินรายได้ของโรงเรียน

405,542.85
405,542.85