Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

65,000.00
56,180.00
2

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

125,000.00
5,261.00
3

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

30,000.00
4,862.00
4

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นม.3 และม.6

7,000.00
7,000.00
5

โครงการวันสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

14,000.00
15.00
6

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5,000.00
5,000.00
7

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13,000.00
13,000.00
8

โครงการเสริมประสิทธิผลนักเรียนการอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1,000.00
1,000.00
9

โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

13,530.00
13,530.00
10

โครงการค่ายวิชาการนักภูมิศาสตร์น้อย “Little Geographer Camp”

36,112.00
-660.00
11

โครงการวันสำคัญ

14,590.00
4,650.00
12

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

36,271.00
28,721.00
13

โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

1,463,200.00
432,664.38
14

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

60,000.00
58,860.00
15

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

68,976.00
30,026.00
16

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการการงานอาชีพ

25,524.00
25,524.00
17

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

80,000.00
40,040.00
18

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

40,000.00
0.00
19

โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล

60,000.00
456.00
20

โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

300,000.00
-249,799.00
21

โครงการค่าสาธารณูปโภค

2,044,550.00
520,583.05
22

โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน

600,000.00
384,427.00
23

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
24

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561

68,430.00
68,430.00
25

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1,120.00
1,120.00
26

โครงการพัฒนาบุคลากร สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

10,000.00
10,000.00
27

โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.)

10,000.00
10,000.00
28

โครงการพัฒนาระบบงานและบุคลากรทะเบียนวัดผล (SGS)

4,000.00
4,000.00
29

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล

185,000.00
153,040.00
30

โครงการค่าจ้างสอนครูคอมพิวเตอร์

204,600.00
491,679.61
31

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์

758,600.00
259,400.00
32

โครงการจัดซื้อวัสดุสารนิเทศเพื่อการอ่านและการค้นคว้า

40,000.00
36,030.00
33

โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

300,000.00
210,000.00
34

โครงการพัฒนาบุคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

63,000.00
63,000.00
35

โครงการส่งเสริมการอ่าน

18,000.00
7,988.00
36

โครงการการนิเทศกลุ่มสาระฯสัญจร

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
37

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

180,000.00
0.00
38

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านไอซีทีและหุ่นยนต์

92,000.00
53,520.00
39

โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
40

โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

136,000.00
136,000.00
41

โครงการทบทวนความรู้รู้สู่การสอบ GAT-PAT

71,880.00
71,880.00
42

โครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET

108,000.00
108,000.00
43

โครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ (Nongphai School Academic Fair)

50,000.00
3,588.00
44

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2561

30,000.00
17,670.00
45

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

30,000.00
21,000.00
46

โครงการสัปดาห์อาเซียน

5,000.00
300.00
47

โครงการวันแนะแนวการศึกษา

4,000.00
410.00
48

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

4,500.00
0.00
49

โครงการการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2561

5,500.00
0.00
50

โครงการการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

5,000.00
50.00
51

โครงการค่ายอบรมเยาวชน สำนึกรักษ์ป่า ปลูกต้นกล้า กลางดวงใจ ตอน “เรียงร้อยดวงใจสายใยอนุรักษ์”

15,120.00
15,120.00
52

โครงการค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

15,000.00
15,000.00
53

โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

300,000.00
300,000.00
54

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

18,000.00
18,000.00
55

โครงการพัฒนาการสอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

8,000.00
20.00
56

โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือ (แข่งขันศิลปหัตถกรรม)

18,000.00
14,953.71
57

โครงการพิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1,000.00
1,000.00
58

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

6,000.00
4,650.00
59

โครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

1,000.00
1,000.00
60

โครงการวันมหาธีรราชเจ้า

3,000.00
3,000.00
61

ค่าอุปกรณ์การเรียน

277,400.00
277,400.00
62

ค่าเครื่องแต่งการ

597,800.00
597,800.00