Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

28,500.00
20,550.00
2

วันเข้าพรรษา

10,000.00
0.00
3

วันลอยกระทง

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
4

วันปิยมหาราช

8,200.00
8,200.00
5

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองไผ่

5,000.00
1,500.00
6

พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์

30,000.00
1,200.00
7

พัฒนาอาคารสถานที่

340,905.00
16,513.70
8

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

30,000.00
0.00
9

โรงเรียนปลอดขยะ

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
10

พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายในโรงเรียน

300,000.00
300,000.00
11

พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักษา

182,500.00
-1,537.00
12

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่

5,000.00
5,000.00
13

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

192,600.00
12,600.00