Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

พัฒนางานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่

2,680.00
2,680.00
2

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม

139,450.00
54,280.00
3

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

700,000.00
21,500.00
4

โครงการกิจกรรมนักเรียน

207,000.00
54,300.00
5

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

59,000.00
36,000.00
6

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

28,000.00
19,900.00
7

อัตลักษณ์สถานศึกษา (กิจกรรมกองพันชมพู-ฟ้าและตรวจระเบียบวินัยนักเรียน)

4,000.00
4,000.00
8

งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ปีการศึกษา 2560

30,000.00
21,212.00
9

ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริหาร กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

35,415.00
35,415.00
10

ถนนปลอดภัย

18,600.00
2,968.00
11

งานวินัยนักเรียน

19,100.00
19,100.00