Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์)

27,650.00
7,530.00
2

พัฒนาทักษะทางภาษา

77,700.00
13,090.00
3

แข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560

90,000.00
3,080.00
4

ค่ายอบรมเยาวชน สำนึกรักษ์ป่าปลูกต้นกล้า กลางดวงใจ

18,000.00
8.00
5

พัฒนาการสอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

4,950.00
4,950.00
6

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2560

4,500.00
-1,000.00
7

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

4,500.00
0.00
8

การสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.1 ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเรียนคำภาษาไทย

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
9

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

348,437.00
-93,178.00
10

คลินิกวิชาการ

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
11

ค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

18,000.00
0.00
12

ค่าสาธารณูปโภค

1,925,220.00
206,976.12
13

วันสำคัญ

34,945.00
21,175.00
14

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ

13,500.00
0.00
15

จัดซื้อวัสดุสารนิเทศเพื่อการอ่านและค้นคว้า

90,000.00
34,490.00
16

จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

90,000.00
841.12
17

จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล

170,000.00
89,780.00
18

จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.)

8,000.00
480.00
19

ปรับปรุงพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

18,000.00
10,200.00
20

ไผ่ทองรวมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

18,000.00
25.00
21

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

120,000.00
30,000.00
22

พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล

150,000.00
4,538.00
23

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

138,150.00
75,315.00
24

พัฒนาทักษะลูกเสือ (แข่งขันศิลปหัตกรรม)

10,200.00
7,600.00
25

พัฒนาบุคลากร สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

56,000.00
37,400.00
26

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
27

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา

45,000.00
14,723.00
28

พิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาด

2,000.00
2,000.00
29

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

63,000.00
2,865.00
30

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

20,000.00
20,000.00
31

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นม.3 และม.6

9,000.00
9,000.00
32

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

80,400.00
25,966.00
33

เยี่ยมผู้ป่วยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

3,600.00
3,600.00
34

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
35

วันแนะแนวการศึกษา

11,000.00
11,000.00
36

วันมหาธีรราชเจ้า

4,050.00
1,200.00
37

วันสถาปนายุวกาชาด

3,600.00
0.00
38

วันสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13,500.00
-500.00
39

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4,050.00
4,050.00
40

สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน

400,000.00
-38,714.00
41

สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560

9,018.00
9,018.00
42

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

7,650.00
7,650.00
43

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

134,350.00
-21,860.00
44

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

22,628.00
15,453.00
45

การนิเทศกลุ่มสาระฯสัญจร

9,000.00
9,000.00
46

พัฒนาระบบงานและบุคลากร

15,000.00
15,000.00
47

ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560

18,000.00
18,000.00
48

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

300,000.00
-428.00
49

ทบทวนความรู้สู่การสอบ GAT - PAT

73,000.00
69,400.00
50

ทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET

108,600.00
5,880.00
51

มหกรรมวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ ครั้งที่ 2 (Nongphai School Academic Festival 2nd)

100,000.00
13,709.00
52

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

180,000.00
0.00
53

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom)

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
54

ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านไอซีทีและหุ่นยนต์

120,000.00
59,870.00
55

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

180,000.00
55,910.00
56

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

60,000.00
60,000.00
57

พัฒนาส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

54,000.00
13,900.00
58

พัฒนาอุปกรณ์ห้องปฏิบีติการคอมพิวเตอร์

135,420.00
43,100.00
59

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์

450,000.00
0.00
60

ค่าจ้างสอนครูคอมพิวเตอร์ (ใช้เงินระดมค่าสอนคอมพิวเตอร์)

186,780.00
-25,155.48
61

บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

80,000.00
80,000.00
62

จ้างครูชาวต่างชาติ

1,571,200.00
293,292.06