Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
12/8
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30275
ขนมอบ 1
12/9
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30283
ดอกไม้ผ้า
12/10
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
4
ง30286
บ้านสวยด้วยงานผ้า
12/5
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30299
ช่างประกอบตู้ลำโพง
12/16
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
6
ง30293
งานฝึกฝีมือ
12/12
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
7
ง30298
การบัญชี 1
12/13
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.6/4
8
ศ30229
กลองชุด
12/11
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
9
ศ30233
ระบำรับฟ้อน
12/13
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฎศิลป์
10
ศ30217
ช่างเขียนภาพลายเส้น
12/12
นายธีรวัฒน์ พันแสง ห้องกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 109 คน