Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
14
14
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30276
ขนมอบ 2
15
15
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30283
ดอกไม้ผ้า
14
4
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
4
ง30289
เสื้อผ้าแบบง่าย
14
15
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30292
ช่างประกอบตู้ลำโพง
15
15
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
6
ง30293
งานฝึกฝีมือ
18
17
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
7
ง30298
งานบัญชี 1
14
14
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.6/6
8
ศ30224
อังกะลุง
15
15
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
9
ศ30236
ช่างแต่งกายเพื่อการแสดง
14
14
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว : 123 คน