Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
12/0
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30275
ขนมอบ 2
12/0
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30283
ดอกไม้ผ้า
12/0
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
4
ง30289
เสื้อผ้าแบบง่าย
12/0
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30292
ช่างประกอบตู้ลำโพง
12/0
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
6
ง30299
ช่างไม้ครุภัณฑ์
12/0
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
7
ง30298
การบัญชี 1
12/0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.6/4
8
ศ30228
คีย์บอร์ด
12/0
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
9
ศ30224
อังกะลุง
12/0
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน