Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
11/10
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30262
การปลูกไม้ประดับ
11/3
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง30273
การจัดสวน
11/10
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.5/4
4
ง30275
ขนมอบ 1
11/10
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง30290
สนุกกับโครงงาน
11/13
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง30299
ช่างไม้คุรุภัณฑ์
11/14
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
7
ง30296
บาริสต้า 1
11/4
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.5/5
8
ง30298
การบัญชี 1
11/13
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.5/6
9
ศ30234
การแสดงพื้นเมือง
11/7
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว : 84 คน