Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
10
11
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30263
การปลูกไม้ดอกประดับ
10
9
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง30273
การจัดสวน
10
10
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.5/5
4
ง30276
ขนมอบ 2
10
11
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง30280
สร้างสรรค์งานใบตอง
11
12
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง30291
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
11
11
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
7
ง30297
บาริสต้า 2
12
12
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.5/4
8
ง30298
งานบัญชี 1
10
10
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.5/6
9
ศ30202
ออกแบบประยุกต์
10
10
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
10
ศ30222
เครื่องเป่าไทย
10
6
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
11
ศ30236
ช่างแต่งกายเพื่อการแสดง
10
10
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว : 112 คน