Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
19/22
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30264
การปลูกพืชสมุนไพร
19/14
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.4/4
3
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
19/18
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
4
ง30296
บาริสต้า 1
19/17
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.4/5
5
ง30284
งานสม๊อค
19/6
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง30288
ศิลปะการจับจีบผ้าประดับ
19/4
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง30298
การบัญชี 1
19/16
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.4/6
8
ศ30226
กีตาร์
19/17
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
9
ศ30232
รำวงมาตรฐาน
19/12
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์
10
ศ30207
การเขียนภาพ
19/19
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ห้อง กิจจา2
ลงทะเบียนแล้ว : 145 คน