Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
12
12
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30264
การปลูกพืชสมุนไพร
10
10
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.4/5
3
ง30284
งานสม๊อค
9
2
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
4
ง30288
ศิลปะการจับจีบผ้าประดับ
9
0
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
11
10
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
6
ง30297
บาริสต้า 2
10
10
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.4/4
7
ง30298
งานบัญชี 1
10
10
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.4/6
8
ศ30208
จิตรกรรม
10
10
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 2
9
ศ30236
ช่างแต่งกายเพื่อการแสดง
9
9
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
10
จ30222
ภาษาจีน 2
11
11
นายชวุฒิ มากมิ่ง ห้อง 3108
ลงทะเบียนแล้ว : 84 คน