Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
20/20
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20263
การปลูกไม้ดอกประดับ
20/17
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
20/20
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.3/5
4
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
20/21
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
5
ง20289
กระโปรงวันรุ่น
20/16
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
20/20
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
7
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
20/20
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
8
ง20294
งานสำนักงาน
20/19
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.3/8
9
ง20297
การประดิษฐ์ของชำร่วย
20/20
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.3/9
10
ศ20233
ช่างแต่งกายเพื่อการแสดง
20/22
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์
11
ท23201
การพูด
22/18
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้อง ม.3/2
12
ค20205
คณิตศาสตร์
20/19
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้อง ม.3/2
13
อ20205
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 5
20/20
นางรัชนีกร ตาลเพชร ห้อง ม.3/5
14
อ20205
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 5
21/21
นางสาวนิภาพร วันแต่ง ห้อง ม.3/6
15
ศ20211
ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำมัน
20/20
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
16
ศ20226
กลองชุด
20/17
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
17
ท23201
การพูด
20/21
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้อง ม.3/3
ลงทะเบียนแล้ว : 331 คน