Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ท23202
วรรณกรรมท้องถิ่น
35
34
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้อง ม.3/1
2
ค20206
คณิตศาสตร์
29
29
นางสาวน้ำออย วันตา ห้อง ม.3/2
3
อ20206
ภาษาอังกฤษฟังพูด 6
26
26
Ms.Lissete Ventura ห้องภาษาอังกฤษ
4
อ20206
ภาษาอังกฤษฟังพูด 6
27
27
ครูต่างชาติ A ห้อง ม.3/4
5
ง20260
การใช้ห้องสมุด
30
30
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้อง ม.3/5
6
ง20263
การปลูกไม้ดอกประดับ
26
8
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
7
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
26
24
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.3/6
8
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
26
22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
9
ง20289
กระโปรงวัยรุ่น
26
25
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
10
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
26
23
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารกิจจา 1
11
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
26
26
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
12
ง20294
งานสำนักงาน
28
28
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.3/7
13
ง20297
การประดิษฐ์ของชำร่วย
28
28
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.3/8
14
ศ20232
ช่างแต่งหน้าทำผมเพื่อการแสดง
27
27
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว : 357 คน